جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193828
Title: بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با میانجی‌گری مادی‌گرایی و تعدیل گری سطح آگاهی مصرف‌کننده، اعتمادبه‌نفس و تمایل به مد در بین خریداران جوان
Authors: زهرا حیدری
Keywords: تأییدکننده مشهور، خرید وسواسی، مادی‌گرایی، سطح آگاهی، اعتماد به نفس، تمایل به مد
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: یکی از انواع خریدی که امروزه یک مسئله اجتماعی مهم محسوب می‌شود، خرید وسواسی است که جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده می‌باشد. خریداران وسواسی سعی می‌کنند که فعالیت‌های خرید خود را پنهان کنند؛ زیرا می‌ترسند از اینکه دیگران آن‌ها را جز آن دسته افرادی قلمداد کنند که دائماً در حال خرید هستند. این اختلال با وجود لذت اولیه معمولاً با احساس گناه و پشیمانی بعد از آن همراه است. هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه، سنجش تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی است. در این پژوهش همچنین نقش سطح آگاهی مصرف‌کننده، تمایل به مد و اعتماد به نفس نیز به عنوان متغیرهای تعدیل گر مورد بررسی قرار گرفته است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی و از دیدگاه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل خریداران جوان کالاها در فروشگاه‌های سطح شهر بوشهر می‌باشد. شیوه نمونه‌گیری به صورت غیرتصادفی و در دسترس می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. تعداد 385 پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته است. یافته‏ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از تأییدکننده مشهور در تبلیغات بر مادی‌گرایی مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مادی‌گرایی مصرف‌کننده نیز بر خرید وسواسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش نقش تعدیل گر متغیر سطح آگاهی مصرف‌کننده در تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر مادی‌گرایی خریداران جوان مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین نقش تعدیل گر متغیرهای تمایل به مد و اعتماد مصرف‌کننده در تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی خریداران جوان مورد تأیید قرار نگرفته است. نوآوری این پژوهش سهم ین پژوهش‌ در سنجش تأثیر هرکدام از متغیرهای مادیگرایی، استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات، اعتماد به نفس، سطح آگاهی و تمایل به مد مصرف‌کننده بر خرید وسواسی است.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193828
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2064.pdf4.64 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.