جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193827
Title: حنین و غربت در شعر عبدالله البردونی
Authors: ارسلان پورحکمتیان
Keywords: حنین ،عبدالله البردونی،شعر معاصر عربی،غربت
Issue Date: 1396
Abstract: شاعران از دیرباز به شعر حنین و غربت توجه خاصی داشته‌اند؛ بنابراین ‌هرگاه شاعری از وطن، خانواده، دوستان و معشوق خود به عللی چون جنگ، مصائب روزگار و شرایط سیاسی و اجتماعی دور می‌شد ‌همچنان مشتاق دیدار دوبارة کسانی بود که روزی از آنها دور شده بود. این نوع شعر از دوره جاهلی شروع شد و در ادوار بعد از آن تا امروز ادامه یافته است. حنین واژه‌ای ادبی است که بر شاعرانی که از وطن خود دور می‌شدند و همچنان مشتاق بازگشت دوباره به آن بودند ایجاد شد و غربت عاطفه‌ای است که بر شخص وارد گشت و از طریق آن درد و رنجی را که به خاطر آنچه از دست داده بود احساس می‌کرد. از جمله این شاعران به عبدالله البردونی می‌توان اشاره کرد که مظاهر حنین و غربت در شعر او زیاد به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. حنین و غربت انواع مختلفی دارد از آن جمله: حنین و غربت مکانی است و آن ناشی از احساس فراق انسان از وطنش است. حنین و غربت زمانی که حاصل نادیده انگاشتن جایگاه علمی و ادبی شاعر از سوی حاکمان و مردم زمانه است. حنین و غربت روحی که به دلیل دیدگاه زاهدانه شاعر به دنیا است. نوعی دیگر از فراق در شعر شاعر وجود دارد و آن فراق دینی است که نتیجه تقرب شاعر به خداوند متعال است. سؤال اصلی ما این است که انواع حنین و غربت در شعر بردونی کدام است و چگونه در شعر وی پراکنده شده‌اند و نقش حنین و غربت در ایجاد اندیشة اشعار شاعر و تحریک احساسات خوانندگان اشعار شاعر چیست. پس از بررسی دیوان شعر عبدالله البردونی در زمینة حنین و غربت به این نتیجه رسیدیم که شعر حنین و غربت با تمامی انواع آن در دیوان شعر بردونی به خوبی متجلی و نمایان است. شاعر در اثر دوری از وطن، دوستان و بستگانش احساس حنین و غربت را در اشعار خود به خوبی ترسیم کرده است. در این پژوهش سعی شده تا جایگاه حنین و غربت و مضامین و شگردهای بلاغی در اشعار این شاعر به روش توصیفی-تحلیلی بررسی و تبیین شود.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193827
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2063.pdf3.74 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.