جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193821
Title: هم پوچسازها در مشبکه های مانده دار
Authors: وحید عاشوری
Keywords: مشبکه مانده دار، پالایه ،هم پوچساز، تناظر گالوا
Issue Date: 1398
Abstract: در این پایان نامه، مشبکه های مانده دار و مفهوم پالایه های هم پوچ ساز که نوعی از پالایه مشبکه مانده دار می باشد بررسی می کنیم و ارتباط بین پالایه های هم پوچ ساز متعلق به یک پالایه از مشبکه مانده دار و پیوند گالوا را بیان می کنیم سپس نشان می دهیم که مجموعه پالایه های یک مشبکه مانده داربه شکل جبر هیتینگ کامل است
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد ریاضی‌محض گرایش جبر
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193821
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Mathematics ریاضی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2057.pdf851.55 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.