جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193820
Title: بررسی اثر تنظیم کننده های رشد مختلف بر رویان زایی سوماتیکی انار شیطان با استفاده ازکشت تعلیقی پینه
Authors: زینب عبداللهی
Keywords: الگوی پروتئینی‌ انارشیطان‌ تنظیم‌کننده‌های رشد‌رویان زایی بدنی‌ کشت تعلیقی پینه
Issue Date: 1398
Abstract: فناوری کشت بافت به عنوان ابزاری ارزشمند برای حفظ و باززایی گونه های مختلف گیاهی به خصوص گونه های ارزشمند در معرض تهدید مورد استفاده قرارمی گیرد. انار شیطان با نام علمی Tecomella undulata (Roxb.) Seem. گیاهی بومی ایران است که به خاطر فشار وارده بر رویشگاه و دشواری زادآوری طبیعی ، رویشگاه های طبیعی آن تحلیل رفته تا جایی که خطر انقراض آن وجود دارد. نکته حائز اهمیت، سختی ازدیاد آن است. به طوری که بذر دهی این گونه تقریبا مشاهده نمی شود و قلمه آن نیز بسیار سخت ریشه زا است. از این رو، به کارگیری فناوری کشت بافت به منظور افزایش درون شیشه ای می تواند مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که پژوهش هایی پیشین از مسیر اندام زایی درون شیشه ای منتج به نتایج موثری نشده است بنابراین در این پژوهش افزایش درون شیشه ای انار شیطان به روش رویان زایی سوماتیکی بااستفاده از کشت تعلیقی پینه مورد آزمایش، بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمدند. از ریز نمونه های گره و برگ و محیط کشت MS پایه استفاده شد. برای پینه زایی از پنج تنظیم کننده رشد BA ، Kin ، 2,4-D ، NAA و IAA با غلظت های مختلف به صورت مجزا و یا در ترکیب باهم و برای کشت تعلیقی از 2-4-D و BA با غلظت های مختلف به صورت مجزا و یا در ترکیب باهم استفاده شد. نتایج نشان داد 8 میلی گرم بر لیتر / که ریز نمونه های گره با تیمارهای 5 BA به تنهایی، یک میلی گرم لیتر BA 0/ به همراه 5 میلی گرم بر لیتر 2,4-D 0/5 میلی گرم برلیتر ، NAA به همراه پنج میلی گرم بر لیتر BA ، دو میلی گرم بر لیتر BA به همراه یک میلی گرم بر لیتر IAA 0 میلی گرم بر لیتر / و 5 2,4-D در ترکیب یک میلی گرم بر لیتر Kin و بیشترین درصد پینه زایی و پینه ترد را نشان دادند. نتایج حاصل از اندازه گیری میزان پروتئین کل پینه های بدست آمده از دو ریزنمونه تیمار شده با تنظیم کننده های رشد مختلف نشان داد که بیشترین میزان پروتئین در ریز نمونه برگ و تیمار دو میلی گرم برلیتر BA می باشد. نتایج SDS-PAGE برای بررسی تغییرات الگوی پروتئینی پینه ها نشان داد که الگوی پروتئینی در پینه های مختلف متفاوت بوده و در پینه های حاصل از تیمار 8/5 میلی گرم بر لیتر BA 0 میلی گرم بر لیتر / در ریز نمونه گره و برگ، 5 ,4-D 2 همراه یک میلی گرم بر لیتر Kin در ریز نمونه گره، یک باند پروتئینی در محدوده 00 تا 800 کیلو دالتون مشاهده شد که احتمالا نشان دهنده رویان زا بودن این پینه ها می باشد. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که، استفاده از ریز نمونه گره و 0 میلی گرم بر لیتر / تیمار هرمونی 5 2,4-D در ترکیب یک میلی گرم بر لیتر Kin 8/5 میلی گرم بر لیتر ، BA به تنهایی، بهترین ترکیب در جهت تولید پینه ترد و رویان زا میباشد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193820
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2056.pdf3.42 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.