جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193818
Title: پایان نامه
Authors: مهرداد زهرائی
Keywords: پوشش گیاهی، VCI-SPI-NDVI، خشکسالی، ماهواره مودیسMODIS، نم ویژه، همبستگی
Issue Date: 1398
Abstract: خشکسالی نوعی پدیده خزنده و اقلیمی برگشت‌پذیر و واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در اقلیم‌های مختلف است که در اثر کمبود بارندگی طی یک دوره زمانی بروز می‌کند. خشکسالی یکی از مهم‌ترین بلاهای طبیعی است که بسیاری از کشور‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده که باعث بروز بسیاری از مشکلات از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است. و همچنین اثرات زیان بخش این پدیده در بخش کشاورزی که عمده‌ترین مصرف کننده آب به شمار می‌رود، می‌تواند خسارات زیادی وارد نماید. لذا با تمام این تفاسیر اولین قدم در جهت مدیریت این پدیده، شناخت و پایش آن همراه با شاخص‌های معتبر می‌باشد. در این تحقیق به پایش خشکسالی استان بوشهر بر اساس شاخص های SPI و VCI با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS با تاکید بر پهنه آبی خلیج فارس پرداخته شده است. در این راستا، با بهره‌گیری از 55 تصویر سری زمانی شاخص NDVI محصولات ماهواره مودیس از فصل‌های رشد (ژانویه، فوریه و مارس) شاخص وضعیت پوشش گیاهی VCIکه یک شاخص نرمال شده جهت ارزیابی خشکسالی است، محاسبه گردید. سپس طبقه‌های خشکسالی شامل (خشکسالی شدید خشکسالی متوسط بدون خشکسالی) برای هر تصویر تعیین گردید. همچنین درصد مساحت هر طبقه در نمودار و جدول‌های مربوطه آورده شده است. در ادامه شاخص بارش استاندار SPI مربوط به 5 ایستگاه (برازجان، بوشهر، دیلم، دیر و جم) جهت ارزیابی شاخص ماهواره‌ای محاسبه و و با توجه به جدول طبقه‌بندی SPI هر سال با توجه به میزان بارش به طبقات خشکسالی بسیار شدید، خشکسالی شدید، خشکسالی متوسط، تقریبا نرمال، ترسالی متوسط، خیلی مرطوب و ترسالی بسیار شدید تقسیم‌بندی گردید و سپس درصد ضریب همبستگی این دو شاخص ارزیابی شد. بعد از شناسایی سال‌های وقوع پدیده خشکسالی، تعداد روزهای رخداد بارش در این سال‌ها استخراج شد و سپس پارامترهای مذکور در قالب اسکریپت‌هایی مخصوص تبدیل به نقشه‌های مختلف در محیط نرم افزار GRADS گردید. و نهایتاً جهت بررسی نقش رطوبتی خلیج فارس و همرفت‌های ایجاد شده بر روی آن، نقشه‌های تولید شده مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج پایش خشکسالی نشان داد که طی این دوره 19 ساله در برخی از سال‌ها خشکسالی شدید وجود داشته که در همان سال نیز بارش به میزان کمتری رخ داده است، برای مثال در سال 2009 این خشکسالی بسیار شدید بوده است و در سال 2014 ترسالی بسیار شدیدی را نشان داد. نتایج حاصل از همبستگی این دو شاخص نیز نشان داد که ضریب همبسگی SPI 6 ماهه نسبت به 3 ماهه، همبستگی بیشتری با میانگین شاخص VCI را دارد. که مشخص گردید می‌توان در نبود شاخص‌های هواشناسی از شاخص ماهواره‌ای برای پایش خشکسالی استفاده نمود. و همچنین مشخص گردید که پهنه آبی خلیج فارس اثر قابل توجهی بر وقوع خشکسالی و ترسالی های منطقه مورد مطالعه نداشته و مقادیر نم ویژه (بخار آب جو) در طول سواحل استان بوشهر به یک نسبت توزیع شده اند و آنچه که میزان و حجم بارش در ایستگاه های سینوپتیک منطقه مورد مطالعه را تعیین می نماید، عوامل دینامیکی شامل ناوه، رودباد تراز 500 و 850 میلی بار، سرعت قائم و ... می باشد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193818
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Marine Biotechnology زیست‌فناوری دریا

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2054.pdf21.95 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.