جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193792
Title: بررسی اثر‌بخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر کاهش نشانه‌های بیش‌فعالی و بهبود ادراک زمان در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش فعالی
Authors: فاطمه تابناک
Keywords: بازی شناختی رایانه‌ای،بیش‌فعالی،تکانشگری،ادراک زمان،اختلال نقص توجه
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: بازی‌های رایانه‌ای آموزشی سعی دارند که از طریق تلفیق آموزش و سرگرمی، بتوانند دانسته‌ها و مهارت‌های افراد را توسعه بخشند. و ازطریق اعمالی که فرد در این بازی‌ها انجام می‌دهد، دریابد که او تا چه میزان به اهداف موردنظر دست یافته است. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر کاهش نشانه‌های بیش فعالی و ادراک زمان در کودکان پسر مبتلا به اختلال نقص در توجه و همراه با بیش فعالی انجام شده است. روش‏شناسی: مطالعه حاضر در قالب روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش‌آموزان پسر دارای اختلال نقص در توجه همراه با بیش فعالی مقطع ابتدایی شهر خورموج در سال تحصیلی 96-95 بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی چند مرحله ای، 20 دانش‌آموز از بین آنان انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش در 20 جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش با استفاده از نرم‌افزار کاپتان لاگ قرار گرفت؛ و از همه اعضای دو گروه آزمایش و کنترل آزمون هوش ریون، پرسشنامه کانرز والد، معلم، آزمون ادراک زمان، مقیاس ارزیابی ADHD وندربیلت(فرم والد)و آزمون IVA به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون گرفته شد. یافته‏ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که انجام بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر کاهش نشانه‌های بیش فعالی، تکانشگری، نقص توجه و بهبود ادراک زمان کوتاه تأثیر معنا دار دارد. اما بر ادراک زمان بلند اثر معناداری نداشت. نتیجه‏گیری: یافته‌های این پژوهش استنباط می‌شود که انجام بازی‌های شناختی رایانه‌ای، از عوامل تأثیرگذار بر کاهش نشانه‌های بیش فعالی، تکانشگری، نقص توجه و بهبود ادراک زمان است؛ بنابراین از بازی‌های شناختی رایانه‌ای می‌توان به‌عنوان ابزاری برای کاهش نشانه‌های بیش فعالی و بهبود ادراک زمان استفاده کرد
Description: پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193792
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatemeh Tabnak.pdf2.55 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.