جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193789
Title: ‌تاثیر آموزش روش بارش‌مغزی و اسکمپر بر خلاقیت‌نوشتاری و خودپنداره‌خلاق دانش آموزان متوسطه‌ی دوره اول شهرستان دشت-آزادگان
Authors: ابتسام جابری‌نصر
Keywords: ‌مغزی، اسکمپر، خلاقیت، خلاقی: بارش ت‌نوشتاری، خودپنداره‌خلاق
Issue Date: 1397
Abstract: خلاقیت یکی از اهداف عالی تمام سیستم‌های آموزشی است. خودپنداره‌خلاق یکی از مفاهیم نوپدید در زمینه خلاقیت است. خلاقیت‌نوشتاری نیز یکی از زمینه‌های خلاقیت است که علیرغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اساسی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بارش‌مغزی و اسکمپر بر خلاقیت‌نوشتاری و خودپنداره‌خلاق دانش آموزان متوسطه ی دوره اول شهرستان دشت آزادگان می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی و با پیش‌آزمون و پس‌آزمون می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره اول شهرستان دشت‌آزادگان در سال تحصیلی 97-96 است. با روش نمونه‌گیری‌خوشه‌ای چند مرحله‌ای سه کلاس (55 دانش آموز) انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه خودخلاق کاروسکی و آزمون خلاقیت‌نوشتاری حسنلو می‌باشد. گروه آموزش بارش‌مغزی در 8 جلسه و روش اسکمپر در 5 جلسه آموزش داده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آموزش روش بارش‌مغزی و اسکمپر منجر به افزایش معنادار خلاقیت‌نوشتاری و ابعاد آن (سیالی، انعطاف‌پذیری، اصالت و بسط) می‌گردد؛ اما بر خودپنداره‌خلاق و ابعاد آن (خودکارآمدی-خلاق و هویت‌شخصی‌خلاق) تاثیری ندارد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش آموزش بارش‌مغزي و اسکمپر مي‌تواند در خلاقيت نوشتاري نقش داشته باشد. يافته‌هاي پژوهش در راستاي مباني نظري مورد بحث قرار گرفته است.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193789
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2018 .pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.