جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193787
Title: پیش بینی اختلال بدریخت انگاری بدن براساس طرحواره‌های هیجانی، سبک‌های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی در افراد متقاضی جراحی زیبایی
Authors: مریم صالحی
Keywords: بدریخت انگاری بدن، طرحواره هیجانی، ویژگی شخصیتی، سبک دلبستگی و جراحی زیبایی
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: بدریخت انگاری یکی از اختلال‌های روانپزشکی است که صد سال پیش شناخته شده است و با توجه به تأکید بیش از اندازه رسانه‌ها و فرهنگ عمومی بر بدن و زیبایی، همواره مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است و به بررسی عوامل پیش بینی کننده آن در تحقیقات مختلف پرداخنتند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش طرحواره‌های هیجانی، سبک¬های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد متقاضی جراحی زیبایی، صورت گرفت. روش‏شناسی: جامعه پژوهش حاضر کلیه افراد متقاضی جراحی زیبایی در شهر اهواز بودند که از میان آنها 273 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدف‌مند انتخاب شدند، سپس پرسشنامه‌های بدریخت انگاری بدن استوزین و دیگران (2007)، طرحواره هیجانی لیهی (2002)، فرم کوتاه ویژگی‌های شخصیتی نئو (2003) و سبک دلبستگی هازن و شیور (1987) را تکمیل کردند. یافته‏ها: نتایج پژوهش نشان داد که از میان طرحواره‌های هیجانی، طرحواره‌های سرزنش، (001/0p≤، 23/0 = β)، پذیرش احساسات (001/0p≤، 17/0 = β) و ساده اندیشی در مورد هیجانات (02/0p≤، 13/0 = β) و از میان سبک-های دلبستگی، سبک دلبستگی اجتنابی (001/0p≤، 25/0 = β) به صورت مثبت و از میان ویژگی‌های شخصیتی، وجدانی بودن (0001/0p≤، 34/0- = β) و برون گرایی (01/0p≤، 14/0- = β) به صورت منفی پیش‌بینی‌کننده بدریخت انگاری بدن هستند. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد طرحواره‌های هیجانی، سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در بروز اختلال بدریخت انگاری بدن نقش دارند و بر اساس مبانی نظری و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. از یافته های این پژوهش می‌توان برای درمان اختلال بدریخت انگاری بدن استفاده کرد.
Description: پایان ‏نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193787
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2030.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.