جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193785
Title: بررسی تاثير ابعاد تاييدکننده مشهور بر قصد خريد مصرف کننده با ميانجیگري نگرش به تبليغ و نگرش به برند
Authors: فاطمه زاهدی
Keywords: تاییدکننده مشهور، تخصص، جذابیت، شهرت، محبوبیت، صداقت، قصد خرید ، نگرش به تبلیغ، نگرش به برند
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: قصد خريد يكي از مراحل تصميم گيري خريد می باشد و علت رفتاري مصرف كننده براي خريد يـك برند خاص را نشان مي دهد. قصد خريد مصرف كنندگان از نگرش به تبلیغ و نگرش به برند سرچشمه می گیرد. به همین دلیل امروزه شرکت ها در تلاش هستند با استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات سبب اثرگذاری مثبت بر نگرش به تبلیغ و نگرش به برند شوند و به دنبال آن قصد خرید در مصرف کنندگان را افزایش دهند. هدف: هدف این پژوهش تبیین بررسی تاثير ابعاد تاييدکننده مشهور بر قصد خريد مصرف کننده با ميانجیگري نگرش به تبليغ و نگرش به برند است. بنابراین در این پژوهش تاثیر ابعادی از تاییدکننده مشهور (تخصص، جذابیت، شهرت، محبوبیت، صداقت) بر قصد خرید مصرف کننده از طریق متغیرهای میانجی نگرش به تبلیغ و نگرش به برند مورد بررسی قرار گرفته است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان شامپو کلییر مردانه در شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه 388 نفر تخمین زده شد که در این راستا از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد شش فرضیه اصلی مربوط به تاثیر تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغ، تاثیر تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند، تاثیر نگرش به تبلیغ بر قصد خرید و تاثیر نگرش به برند بر قصد خرید و تاثیر تاییدکننده مشهور از طریق نگرش به تبلیغ بر قصد خرید و تاثیر تاییدکننده مشهور از طریق نگرش به برند بر قصد خرید مورد تایید قرار می گیرند همچنین تاثیر تخصص تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغ، تاثیر جذابیت تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغ، تاثیر جذابیت تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند، تاثیر شهرت تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغ، تاثیر محبوبیت تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغ، تاثیر محبوبیت تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند و تاثیر صداقت تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند مورد تایید قرار گرفته است. در حالی که تاثیر تخصص تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند، تاثیر شهرت تاییدکننده مشهور بر نگرش به برند و صداقت تاییدکننده مشهور بر نگرش به تبلیغ مورد تایید نمی باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شرکت ها بایستی جهت افزایش قصد خرید مصرف کنندگان سعی در ایجاد نگرشی مطلوب نسبت به تبلیغ و نسبت به برند در اذهان مصرف کنندگان داشته باشند. یکی از راه های ایجاد نگرش به تبلیغ و نگرش به برند استفاده از تاییدکنندگان مشهور مناسب است. بنابراین مدیران بایستی در انتخاب تاییدکننده مشهور به فاکتورهایی همانند تخصص، جذابیت، شهرت، محبوبیت و صداقت توجه کافی نمایند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193785
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2028.pdf3.76 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.