جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193784
Title: بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجیگری مولفه های آگاهی، شهرت و اعتماد به برند
Authors: نسیم کریم‌زاده
Keywords: مسئولیت اجتماعی شرکت، آگاهی از برند، شهرت برند، اعتماد به برند، رضایت مشتری
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: موفقیت سازمان ها در گرو جلب رضایت مشتریان می باشد. مدیران سازمان ها اقدامات گوناگونی به منظور دستیابی به این هدف انجام می دهند. یکی از مهم ترین اقدامات پیش روی مدیران سازمان ها در این زمینه، استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشد. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجی گری متغیرهای آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند می باشد. روش‌‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی، از دیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش،کلیه دریافت کنندگان خدمات بیمه ایران در شهر بوشهر می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه می باشد. تعداد 389 پرسشنامه بین مشتریان شرکت بیمه ایران به صورت حضوری توزیع گردید و روش تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای spss و pls بوده است. یافته‏ ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان دادند که ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. مسئولیت اقتصادی بر آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. مسئولیت قانونی بر آگاهی از برند تاثیر مثبت و معناداری دارد اما بر شهرت برند و اعتماد به برند تاثیرگذار نیست. مسئولیت اخلاقی بر آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. مسئولیت بشردوستانه بر آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه این پژوهش حاکی از تاثیر غیرقابل انکار ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت و ابعاد آن بر رضایت مشتری از طریق میانجی گری متغیرهای آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند می باشد. بنابراین سازمان ها امروزه بیش از پیش بایستی به دنبال اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی باشند.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193784
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2027.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.