جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193783
Title: سنجش ابعاد بازار محوری در سازمان های دولتی و نقش آن در عملکرد سازمانی
Authors: علی فتحی‌زاده
Keywords: بازار محوری ، سازمان های دولتی ، عملکرد سازمانی ، بازاریابی عمومی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: بازارمحوری را می‌توان به‌عنوان مرحله‌ای از بالندگي سازمان، تعریف نمود. بازارمحوری بر پايه تفكر بازاريابي ايجاد شده و تفكر بازاريابي زيربناي فلسفي آن را تشكيل می‌دهد. مفهوم بازارمحوری، به مطالعه در مورد مفهوم عملکرد و بازاریابی پرداخته است. بنابراین مفهوم بازارمحوری، مبنایی فلسفی در مفهوم بازاریابی است که به «حالت ذهنی شرکت» یا «یک فلسفه مدیریت کسب‌وکار» اشاره دارد که بر مبنای ادغام و هماهنگی فعالیت¬های بازاریابی برای برآورده ساختن نیازهای مشتری و به منظور به حداکثر رساندن سود بلندمدت و بهبود عملکرد سازمان استوار می‌باشد. منظور از عملکرد میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است. هدف: هدف این پژوهش، سنجش ابعاد بازارمحوری(تولید اطلاعات، توزیع اطلاعات، پاسخگویی و فرهنگ مبتنی بر ارباب رجوع ) بر عملکرد سازمان دولتی می‌باشد. در این پژوهش فرضیه¬هایی مورد آزمون قرار گرفت که تاکنون در کمتر پژوهشی در رابطه با عملکرد سازمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته بود. روش‏شناسی: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه است. جامعه آماری، سازمان‌های دولتی منتخب شهر بوشهر می‌باشد که تعداد آن‌ها به 31 سازمان می‌رسد. بر اساس فرمول کوکران، در سطح خطای 5 درصد، 29 سازمان به عنوان نمونه به دست آمد . به پرسشنامه توزیع شده 514 نفر پاسخ دادند. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Spss و Smart Pls استفاده گردید. یافته‏ها و نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل ذکر شده می‌تواند تأثیر بازارمحوری را بر عملکرد سازمان دولتی نشان دهد. به عبارت دیگر مدل مذکور تا حد زیادی می‌تواند به بازارمحوری و افزایش عملکرد در سازمان دولتی کمک نماید. براساس یافته های پژوهش ، بازارمحوری بر عملکرد سازمان دولتی تأثیرگذار است و در فرضیه‌های فرعی، در خصوص ابعاد بازارمحوری بر عملکرد سازمانی می توان بیان کرد که ، بعد تولید اطلاعات و فرهنگ مبتنی بر ارباب رجوع دارای تأثیر مثبت و معناداری می‌باشند. اما ابعاد توزیع اطلاعات و پاسخگویی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی ندارند.
Description: کارشناسی ارشد پایان نامه در رشته‏ ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193783
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2026.pdfسنجش ابعاد بازار محوری در سازمانهای دولتی و نقش آن در عملکرد سازمانی از سوی علی فتحی زاده پایان‏نامه ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیت‏های آموزشی و پژوهشی بایسته برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‏ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی5.7 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.