جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193782
Title: اندازه‌گیری هم‌دماهای جذب سطحی گازهای دی‌اکسید کربن، متان و بخار آب بر روی سیلیکاژل پالایشگاه گاز پارسیان
Authors: خالد اسماعیلی
Keywords: خشک کردن گاز طبیعی، جذب سطحی، هم‌دمای تعادلی، منحنی رخنه سیلیکاژل، دی‌اکسیدکربن، متان
Issue Date: 1397
Abstract: در این پژوهش ابتدا همدماهای تعادلی جذب سطحی گازهای دیاکسیدکربن و متان خالص بر روی دو نوع جاذب سیلیکاژل نوع) H و WS ( از پالایشگاه گاز پارسیان به صورت آزمایشگاهی با استفاده از روش حجمسنجی در دماهای K ( 283،303،323 ( در محدوده فشار bar ( 10 - 0 ( اندازهگیری شد و به وسیله چندین مدل همدمای معروف از جمله، لانگمویر، فرندلیچ، لانگمویر-فرندلیچ و تات همبسته شدند. دادههای تعادلی جذب سطحی این مطالعه نشان داد که برای هر دو جاذب ظرفیت جذب دیاکسیدکربن بیشتر از متان است و ظرفیت جذب هر دو گاز با افزایش فشار و یا کاهش دما افزایش مییابد. نمودارهای رخنه آزمایشگاهی نیز برای یک نمونه گاز از واحد 800 پالایشگاه گاز پارسیان بدست آورده شد. نمودارهای رخنه برای مخلوط چند جزئی بر روی هر دو جاذب در محدوده دمایی K ( 303،323 ( در فشار ثابت bar 1 و دبی ml/min 6 اندازهگیری شد. صرفنظر از نمودارهای رخنه ، زمان رخنه نیتروژن در ابتدا رخ داد و پس از آن به ترتیب متان، اتان، پروپان و دی اکسید کربن از ستون جذب خارج شدند. آخرین زمان رخنه مربوط به بخار آب بود که با یک تاخیر طولانی از ستون جذب خارج شد، این نتایج نشان میدهد که هر دو جاذب ظرفیت جذب بالایی برای جذب آب دارند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی‌شیمی گرایش فرآیند جداسازی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193782
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2025.pdf4.4 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.