جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193781
Title: اثر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش بنیان در ایران
Authors: فاطمه بیگلری‌نژادقیری
Keywords: : نوسانات قیمت نفت، نوآوری، سرمایه انسانی، حکمرانی خوب
Issue Date: 1395
Abstract: هدف: در دوره ای که دانش و به دنبال آن نیروی کار ماهر و تحصیل کرده، نوآوری و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مهم ترین عامل تولید و رشد اقتصادی به شمار می رود، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اثرات منفی ناشی از آن بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، نشان داده که الگوی اقتصاد دانش بنیان نمی تواند راهگشای مشکلات اقتصاد ایران باشد. در این پژوهش بدنبال بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش و عملکرد اقتصادی کشور هستیم، تا بتوانیم از این طریق موقعیت ایران را به عنوان یک کشور منبع محور را در حوزه اقتصاد دانش بنیان مشخص کرده و راهکارهای مناسب تری برای سیاستگذاری های اقتصادی و استفاده از درآمدهای نفتی در جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار در اختیار دولت مردان قرار دهیم. روش‏شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از مدل EGARCH و سیستم معادلات همزمان و با استفاده از نرم افزار ایویوز و استاتا به بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملکرد اقتصادی کشور طی دوره 1380 تا 1393 بصورت فصلی پرداخته شده است. یافته‏‌ها: بر اساس یافته های پژوهش نوسانات قیمت نفت و نااطمینانی حاصل ازآن تاثیر منفی بر اقتصاد دانش بنیان و شاخص حکمرانی خوب داشته است. از طرف دیگر این نوسانات باعث افزایش نوآوری شده و که نشان از سرمایه گذاری های درآمدهای نفتی توسط دولت در این حوزه می باشد. نتیجه‏گیری: متناسب با یافته های پژوهش، فرضیه اول مبنی بر تاثیرگذاری منفی نوسانات قیمت نفت بر شاخص توسعه انسانی رد می شود. فرضیه دوم مبنی بر تاثیر منفی نوسانات بر نوآوری رد می شود . ولی فرضیه سوم مبنی بر تاثیرگذاری منفی نوسانات بر شاخص حکمرانی پذیرفته می شود.
Description: کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193781
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2024.pdfاثر نوسانات قیمت نفت بر مولفه های اقتصاد دانش بنیان در ایران3.5 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.