جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193773
Title: بررسی امکان حذف برخی از آلاینده‌های شیمیایی در پساب صنعتی منطقه ویژه انرژی پارس با استفاده از اکسيژن فعال پلاسماي سرد
Authors: اعظم‌آیین جمشید
Keywords: پساب صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی، پلاسمای سرد، اکسيژن فعال، حذف آلایندها
Issue Date: 1397
Abstract: تخلیه پساب شهری و صنعتی حاوی مواد زائد، ترکیبات شيميايي و سموم یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی ‏بوم‌سازگان‌های دریایی است. پلاسماي سرد فناوری منحصر به فردي است که یکی از منابع اصلی تولید مواد اکسيدکننده پيشرفته مانند اکسیژن فعال می‌باشد. از اکسیژن فعال می‌توان براي تصفيه آب آشاميدني و فاضلاب استفاده نمود. در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش فناوری پلاسمای سرد مقیاس‌پذیری و عملیاتی نمودن آن در مقیاس‌های واقعی و بزرگ است. این تحقیق باهدف بررسی کارایی دگرشکل‌های اکسیژن در تصفیه پساب صنایع نفت و گاز اجرا گردید. این تحقیق باهدف بررسی اثر اکسیژن فعال تولیدشده با فناوری پلاسمای سرد بر غلظت سولفید هیدروژن، تقاضای زیستی اکسیژن (BOD5)، تقاضای شیمیایی اکسیژن(COD) ، کل مواد معلق (TSS)، دما و pH پساب پالایشگاه‌های 6، 7 و 8 مجتمع گاز پارس جنوبی و پتروشيمي مبين، همچنین محاسبه راندمان حذف و زمان بهینه حذف سنجه‌های مورد بررسی، در بهار و تابستان 1397 انجام گردید. دستگاه پلاسماي سرد مورد استفاده در این تحقیق از شرکت دانش بنیان آریا پلاسما گستر پارس تهیه گردید. اکسیژن محلول، دما و pH نمونه‌ها با دستگاه چندکاره قابل‌حمل HACH، و سنجه‌های COD وH2S به ترتیب با استفاده از طیف‌سنج‌های نوری7100 Palintest وHACH Dr-4000 وTSS به روش وزن سنجی اندازه‌گیری شدند. کلیه سنجه‌ها طبق روش کارهایAHPA تعیین گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که : بیش‌ترین کارایی حذف برای COD و TSS به ترتیب به میزان 72% و 85% در پساب پالایشگاه 6 و برای سنجه‌های BOD5 و H2S به ترتیب به میزان 75% و 95% در پساب پتروشیمی مبین بود. بین غلظت اکسیژن فعال با غلظت COD،H2S و TSS در پساب پالایشگاه‌های 6، 7، 8 و پتروشیمی مبین رابطه معنی‌دار منفی وجود داشت (05/0>P-value ). بین غلظت اکسیژن فعال با مقدار پارامترهای BOD5 و pH در پالایشگاه 7 و پتروشیمی مبین رابطه معنی‌دار منفی وجود داشت درصورتیکه رابطه معنی‌دار مثبت بین این متغیرها در پالایشگاه‌های 6 و 8 مشاهده گردید. علی‌رغم افزایش دمای پساب در نیم ساعت ابتدایی برهمکنش با اکسیژن فعال در نمونه‌های پالایشگاه 7 و پتروشیمی مبین، به طور کلی درجه حرارت پساب با افزایش زمان برهمکنش با اکسیژن فعال، کاهش می‌یافت. حداقل مقدار پارامترهای BOD5،H2S و TSS در پساب تصفیه‌شده با اکسیژن فعال کمتر از مقرارت سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران برای حد مجاز تخلیه در آب‌های سطحی بود درحالی‌که مقدار COD بیشتر از حد مجاز تخلیه در آب‌های سطحی می‌باشد. بیش‌ترین راندمان حذف با 95% مربوط به کاهش H2S در پساب پتروشیمی مبین و کمترین راندمان با 21% کاهش مربوط به کاهش COD در پساب پتروشیمی مبین بود. زمان بهینه حذف پارامترهای مورد بررسی به مدت دو ساعت بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته محیط‌زیست دریا
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193773
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Marine Biotechnology زیست‌فناوری دریا

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1971.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.