جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193768
Title: شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد شرکت‏های بازرگانی استان بوشهر با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چند‏معیاره
Authors: حسین دهقانی
Keywords: اولویت‏‌بندی، ارزیابی عملکرد شرکت‏های بازرگانی، تصمیم‏گیری چند معیاره
Issue Date: 1394
Abstract: چکیده شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد شرکت‏های بازرگانی استان بوشهر با استفاده از تکنیک‏های تصمیم‏گیری چند‏معیاره به وسیله‏ی حسین دهقانی امروزه تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی به نحوی به اهمیت وجود یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد پی برده اند. به عنوان يک اصل، عملکرد هر واحد سازماني و يا سازمان تا آنجا که ميسر است بايد اندازه گيري شود. وجود يا عدم وجود نظام ارزيابي عملکرد مؤثر و کارآمد با مرگ سازمان رابطه مستقيم دارد و فقدان آن را به عنوان بيماري سازماني قلمداد نموده اند. بدون اندازه‏گيري، مبنايي براي قضاوت و اظهارنظر و ارزيابي وجود نخواهد داشت. آن چه را که نتوان ارزيابي نمود نمي توان به خوبي اداره کرد. هر سازماني براي اعمال مديريت صحيح بايد از الگوهاي علمي ارزيابي عملکرد بهره گيرد تا بتواند ميزان تلاش و نتايج حاصل از کارکرد خود را مورد سنجش قرار دهد. تنوع وظايف سازماني اعم از وظايف عمومي و اختصاصي به پيچيدگي ارزيابي آن ها مي‏افزايد و استفاده از ابزارهاي کارآمد علمي را براي محقق ساختن يک ارزيابي واقعي از هر دو بعد عملکردي و سياست‌گذاري اجتناب ناپذير مي‏کند. از اینرو این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری عملکرد شرکت‏های بازرگانی استان بوشهر می‏باشد. پس از مطالعات فراوان متون و تحقیقات گذشته، به منظور یافتن معیارهای اثرگذار بر ارزیابی عملکرد شرکت‏های بازرگانی استان بوشهر و نیز مشورت با خبرگان، معیارهای مورد‏نظر بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن استخراج گردید. معیارهای اولیه استخراج شده، 50 معیار بود که در چهار طبقه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن قرار گرفتند. سپس به منظور تلخیص و شناسایی عوامل مهم‏تر از رویکرد آزمون فرض فازی استفاده گردید و بر این اساس معیارهایی که درجه تأئید آن‏ها بیشتر از 66/0 بود به عنوان معیارهای نهایی در مدل قرار گرفتند. سپس می‏بایست وزن معیارها بر اساس رویکرد تحلیل شبکه‏ای مشخص می‏شد. در این رویکرد نیاز به دانستن روابط بین متغیرها بود که از این رو از رویکرد دیمتل استفاده گردید. پس از شناسایی روابط بین متغیرها از رویکرد تحلیل شبکه‏ای استفاده شد و وزن نهایی معیارها جهت اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد شرکت‏های بازرگانی استان بوشهر استخراج گردید. بر اساس نتایج تحقیق معیار سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار با 22/0 بیشترین اهمیت را در ارزیابی شرکت‏های بازرگانی دارد. بعد از آن درصد رضایت شخصی مشتریان با 16/0 در رتبه دوم قرار دارد. حفظ و بقای مشتریان فعلی شرکت با اهمیت 11/0 در اولویت سوم قرار دارد. در بین معیارهای مالی نیز نسبت جاری دارای بیشترین اهمیت می‏باشد. در بین معیارهای فرآیندهای داخلی معیارهای توانایی مهار هزینه‏ها با وزن 09/0 دارای بیشترین اهمیت است. و در بین معیارهای رشد و یادگیری نیز میزان انجام فرایندها و امور شرکت از طریق اینترنت دارای بیشترین اهمیت است. واژگان کلیدی: اولویت‏بندی، ارزیابی عملکرد،شرکت‏های بازرگانی، تصمیم‏گیری چند معیاره
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193768
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2016.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.