جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193767
Title: اثربخشی آموزش ذهن آسان بر حافظه فعال، توجه انتخابی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دانش¬آموزان پنجم ابتدایی دچار ناتوانی ریاضی
Authors: زهره بنیادی
Keywords: ناتوانی ریاضی، برنامه ذهن آسان، حافظه فعال، توجه انتخابی، خودکارآمدی ریاضی، اضطراب ریاضی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: اکثر دانش¬آموزان به دلیل تأکیدهای معلم و والدین مبنی بر دشواری درس ریاضی، از این درس می¬ترسند. از سویی پژوهش¬ها نشان می¬دهد که 5 تا 8 درصد کودکان دارای ناتوانی ریاضی هستند و در مدرسه در یادگیری دچار مشکلاتی می¬شوند. و نیاز به مداخله¬هایی برای حل مشکلات موجود در این زمینه احساس می¬شود. هدف: به دلیل اهمیت درس ریاضیات و مشکلات کودکان دچار ناتوانی ریاضی استفاده از رویکردهای آموزشی مناسب ضروری می¬باشد. برنامه ذهن آسان یکی از این روش¬هاست که برای آموزش ریاضیات از فعالیت جسمانی و بازی بهره می¬برد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه ذهن آسان که مبتنی بر آموزش حرکت محور ریاضیات است بر حافظه فعال، توجه انتخابی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دانش¬آموزان پنجم ابتدایی دچار ناتوانی ریاضی بود. روش¬شناسی: در این پژوهش تک آزمودنی با طرح ABA و پیگیری دو ماهه تعداد 5 دانش¬آموز مبتلا به ناتوانی ریاضی با روش نمونه¬ی در دسترس انتخاب و پیش و پس از انجام مداخله، مجموعه آزمون¬های حافظه فعال برای کودکان (گترکول و پیکرنیک، 2001)، نسخه رایانه¬ای آزمون رنگ واژه استروپ ساده، پرسشنامه¬ی خودکارآمدی ریاضی (پور اقدم و بهرنگی، 1388) و مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (چیو و هنری، 1990) به کار گرفته شد. درصد بهبودی و اندازه¬ی اثر برای هر آزمودنی محاسبه شد و داده¬های ترسیمی با نرم¬افزارMicrosoft Excel 2016 ترسیم شد. یافته¬ها: نتایج نشان داد آموزش برنامه¬ی ذهن آسان بر حافظه فعال، توجه انتخابی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دانش¬آموزان پنجم ابتدایی دچار ناتوانی ریاضی تأثیر دارد که این تأثیر در دوره-ی پیگیری دو ماهه نیز باقی ماند. نتیجه¬گیری: می¬توان نتیجه گرفت که فعال بودن دانش¬آموزان در طول کلاس باعث یادگیری بهتر و کاهش اضطراب و جالب شدن درس ریاضی و ارتباط بیشتر آن با زندگی واقعی و همینطور مانع پرت شدن حواس دانش¬آموزان در زمان آموزش می¬شود.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193767
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2015.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.