جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193764
Title: استفاده از عبارت جاذبه معادله حالت PHCT به جای عبارت پراکندگی در معادله حالت PC-SAFT-Dimer برای پیش¬بینی خواص مواد خالص و مخلوط¬ها
Authors: سولماز عفت‌پیشه
Keywords: مدل‌سازی، تعادل بخار و مایع، معادله حالت PHCT-SAFT-D ،پارامتر برهم‌کنش دو جزئی، عبارت جاذبه
Issue Date: 1398
Abstract: در این تحقیق عبارت جاذبه تئوری زنجیره اغتشاش سخت (PHCT) ارائه شده¬ توسط نصری¬فر و جلالی ]8[ به¬جای عبارت پراکندگی اغتشاش زنجیره تئوری آماری سیال تجمعی دوتایی (PC-SAFT-D)، به کار برده شده است. پارامترهای ، و برای هیدروکربن¬ها از متان ( ) تا ایکوزان ( )، نیتروژن، دی¬اکسیدکربن و هیدروژن سولفید به دست آورده شد. متوسط خطا درفشا بخار و چگالی مایع اشباع به دست آمده از این معادله حالت 77/6 درصد و 39/3 درصد بود. این معادله حالت به سیستم¬های دو جزئی شامل: هیدروکربن- هیدروکربن، نیتروژن- آلکان¬ها، هیدروژن سولفید- آلکان¬ها و دی¬اکسیدکربن- آلکان¬ها توسعه داده شد. برای توصیف تعادل فازی سیستم¬های دو جزئی پروپان- دکان، هیدروژن سولفید- هپتان، نیتروژن- آلکان¬ها، پروپان- کربن¬دی اکسید، اتان- پروپان احتیاج به پارامتر برهم¬کنش دو جزئی (k_ij) بود. این پارامتر از برازش معادله حالت بر روی داده¬های آزمایشگاهی تعادل بخار و مایع برای این سیستم¬ها محاسبه شد. نتایج به¬دست آمده ازاین مدل برای سیستم¬های دو جزئی هیدروکربن- هیدروکربن با معادله حالت (PC-SAFT-D) مقایسه شد و نتایج نشان داد که برای هیدروکربن-های سبک از عملکرد بهتری نسبت به معادله حالت (PC-SAFT-D) برخوردار است. درنهایت مدل برای پیش-بینی دمای نقطه شبنم مخلوط¬های گاز طبیعی به کار برده شد و برای این سیستم¬ها خطای حاصل از پیش¬بینی مدل بیشتر از معادله حالت PR شد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسنتیک و کاتالیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193764
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2012.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.