جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193761
Title: بررسی پديده نسبت بالای گاز به نفت تولیدی در يکی از مخازن نفتی و روشهای مديريت اين مخزن
Authors: امین ایزدپناهی
Keywords: شبیه‌سازی مخزن، مخزن نفتی، نسبت بالای گاز به نفت تولیدی، مدیریت مخزن، افزایش بازیابی
Issue Date: 1398
Abstract: نسبت گاز به نفت تولیدی یکی از مهمترین پارامترهای تولیدی در مخازن نفتی میباشد. افزایش این نسبت باعث افزایش تولید گاز و کاهش تولید نفت میباشد که باعث میشود تولید از اقتصادی بودن فاصله بگیرد و چاههای دارای نسبت بالای گاز به نفت تولیدی از مدار تولید خارج میشوند. نسبت بالای گاز به نفت تولیدی مشکلاتی از جمله کاهش تولید نفت، رسوب آسفالتین، مسائل محیط زیستی در اثر سوزاندن گاز تولیدی و عدم کارایی پمپهای معمولی ایجاد میکند. در این پژوهش، ابتدا رفتار فازی چهار نمونه سیال از دو میدان با نسبت بالای گاز به نفت تولیدی بررسی شد. مدل رسوب آسفالتین یکی از مخازن ساخته شد که این مدل محدوده فشاری و دمایی رسوب آسفالتین در این میدان را نشان میدهد. سپس، مدل دینامیک یکی از این میادین در نرم افزار CMGبرای بررسی سناریوهای کاهش نسبت گاز به نفت تولیدی و افزایش بازیابی از این میدان ساخته شد. در ادامه، فرآیند تحلیل حساسیت پارامترهای مخزنی بر روی پارامترهای تولیدی صورت گرفت. با استفاده از نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای طول ماتریکس در جهت iو ،kتراوایی ماتریکس در جهت iو ،kتراوایی شکاف در جهت j ،iو ،kتخلخل شکاف و ماتریکس، اشباع آب، آسیبدیدگی چاه 4 ،9و ،0عمق سطح تماس گاز نفت ، عمق مبنا و فشار مبنا جهت انجام فرآیند تطابق تاریخچه انتخاب شدند. فرآیند تطابق تاریخچه برای اعتبارسازی مدل دینامیک در جهت پیشبینی آینده مخزن انجام گرفت. 6سناریو تولید فعلی، تزریق آب، تزریق گاز، تزریق همزمان آب و گاز با دو چاه تزریق آب، تزریق همزمان آب و گاز با یک چاه تزریق آب و حفر چاه جدید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سناریو تزریق آب با حفظ فشار مخزن از بالا رفتن نسبت گاز به نفت تولیدی جلوگیری میکند و تولید از مخزن را تا مدت زمان زیادی حفظ میکند. بررسیهای انجام شده نشان داد که تزریق گاز به این مخزن باعث بالاتر رفتن نسبت گاز به نفت تولیدی میشود و بازیابی نهایی از مخزن را کاهش میدهد. سناریو حفر چاه جدید در ابتدا نرخ تولید را تا حد زیادی افزایش میدهد و در کوتاه مدت بهترین سناریو برداشت از مخزن میباشد. امّا، شیب افت فشار مخزن در این سناریو بسیار شدید میباشد و سناریوی مناسبی برای برداشت طولانی مدت از مخزن نمیباشد. در سناریوهای تزریق همزمان آب و گاز، سناریوی با دو چاه تزریقی آب میزان بازیابی بیشتری دارد. در ادامه، فرآیند بهینهسازی بر روی تمام سناریوها انجام گرفت که در آن نرخ تولید، نرخ تزریق، محل حفر چاه جدید و ... به صورت بهینه گزارش گردید
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193761
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Petroleum Engineering مهندسی نفت

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2010.pdf8.06 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.