جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193711
Title: سي عوامل موثر بر کاليبراسيون و آناليز سيستم‌هاي اسپکترومتري گاما در آشکارسازهاي ژرمانيوم با درجه خلوص بالا (HPGe) با استفاده از روش¬هاي تجربي و محاسباتي
Authors: آنیتا گراوند
Keywords: راندمان، آشکارساز ژرمانيوم با درجه خلوص بالا، ژئومتري، همزماني، چگالي نمونه، کاليبراسيون
Issue Date: 1397
Abstract: طيف¬سنجي پرتوهاي گاما، روشي کاربردي و مفيد براي اندازه¬گيري اکتيويته است. تفکيک پذيري بالاي طيف¬هاي آشکارسازهاي گاماي ژرمانيوم به طور معمول در زمينه¬هاي مختلف صنعت و پژوهش وارد شده است و مي توان آناليزهاي کمي و کيفي مواد راديواکتيو را با استفاده از آن انجام داد. هر آشکارساز اسپکترومتري گاما به دو نوع کاليبراسيون نياز دارد، کاليبراسيون انرژي و بازده. کاليبراسيون انرژي يک بار براي هر دستگاه انجام مي¬شود و به نوع نمونه و چشمه بستگي ندارد، ولي کاليبراسيون بازده که براي آناليز کمي نمونه¬ها مورد نياز است، براي هر نمونه يا چشمه منحصر بفرد مي¬باشد. درصورتي که هر تغيير شيميايي يا فيزيکي در نمونه اعم از چگالي، ارتفاع، ژئومتري و... ايجاد شود، اين کاليبراسيون بايد تغيير کند و کاليبره راندمان مناسب انجام شود. يک تکنيک کلي براي همه ي آناليزهاي کمي به اين گونه است که براي انجام آناليز کمي طيف¬هاي گاما به نمونه¬هاي استانداردي براي رسم نمودار کاليبراسيون راندمان بصورت تجربي و به دقيق ترين حالت نياز است. با اين اوصاف، اگر حالات مختلفي وجود داشته باشد، اين کار مي تواند دشوار باشد. نمونه هاي استاندارد در حالت کلي يا گران قيمتند يا حتي به دليل ترکيب بعضي نمونه ها غيرقابل دسترسند. همچنين بسياري از نمونه هاي استاندارد به دليل نيمه عمر کوتاه بسياري از راديونوکليدها، احتياج به تمديد دارند. همچنين دشواري ديگري که در ترسيم نمودار کاليبراسيون راندمان با استفاده از نمونه هاي استاندارد وجود دارد اين است که براي در نظر گرفتن خودجذبي بايد چگالي و ترکيب نمونه استاندارد شناخته شده باشد. بنابراين، ترکيب و چگالي نمونه آناليزشده بايد شناخته شده باشد که هميشه ممکن نيست.براي رفع اين مشکل امروزه کدهاي محاسباتي متعددي بصورت تجربي وجود دارد. يکي از دقيق¬ترين و قابل اطمينان¬ترين نرم¬افزارهاي محاسبه راندمان، کد ANGLE مي¬باشد. اين نرم¬افزار بسيار دقيق، سريع و قابل اطمينان مي¬باشد. همچنين اطلاعات ورودي آن هم بسيار محدود است. دراين پايان¬نامه تاثير چند عامل را بر نمودار کاليبراسيون راندمان در يک آشکارساز HPGe مورد بررسي قرار داده¬ايم. نتايج حاصل از کار نشان مي¬دهد که هرپارامتر يک حد تغييرات خاص دارد که اگر تغييرات آن پارامتر، بين نمونه استاندارد و نمونه مجهول، درآن حدود باشد آنگاه ميتوان از نمودارهاي کاليبراسيون يکسان استفاده کرد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش هسته‌ای
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193711
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
آنیتا گراوند.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای8.52 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.