جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193710
Title: بررسی اثر بخشی تکنیک‌های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری
Authors: نجمه عباس‌زاده
Keywords: بازی درمانی، حساسیت اضطرابی، سازگاری اجتماعی، درماندگی، ناتوانی یادگیری
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر بخشی تکنیک¬های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری در شهرستان میمند فارس بود. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری شهرستان میمند فارس بود که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس 40 نفر انتخاب شد. داده ها به وسیله روش آماری تحلیل کوواریانس و تحلیلی واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. روش این پژوهش شبه آزمایشی که شامل دو گروه آزمایش و کنترل بود یافته‏ها: نتایج پژوهشی نشان داد که تکنیک های بازی درمانی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی آموخته شده و سازگاری اجتماعی تاثیر داشت و تنها در مرحله پیگیر در متغیر سازگاری معنی دار نبود. نتیجه‏گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان این نتیجه را داشت که بازی درمانی می تواند باعث تاثیرات مثبتی بر درماندگی ، سازگاری اجتماعی و حساسیت اضطرابی در کودکان شود. در نتیجه باید این روش درمانی جهت تاثیر بر کودکان دارای اختلال یادگیری به کار رود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193710
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پایان نامه نهایی خانم عباس زاده-1-1-1.pdfفایل حاضر پایان نامه بنده با عنوان بررسی اثر بخشی تکنیک‌های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری می باشد.3.29 MBAdobe PDFDownload
پ1974.pdf3.29 MBAdobe PDFDownload


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.