جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193708
Title: مدلسازی کوره ریفرمر به روش منطقهای هاتل
Authors: سیدمجتبی صدرعاملی
محمدحسین عباسیان
Keywords: تشعشع، روش من قهای هاتل، کوره، تبدیل بخار- متان
Issue Date: 1395
Abstract: کورهها از مهمترین تجهیزات موجود در صنعت هستند که در بین آ نها کورههای شکست حرارتی جهت تبدیل بخار- متان کاربرد بسیییاری دارند. بنابراین یافتن شییرای بهینه جهت افزایش بهرهوری کوره از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این پژوهش، یک کوره ریفرمر صنعتی در یک واحد پتروشیمی جهت محاسبه روند تغییرات دمای عایق، سیی ب بیرون لوله، سیی ب داخل لوله و حاز حاصییل از احتراز و حاز فرآیندی درون لوله ها و ترکیب اجزای درون لولهها مدلسازی شده است. انتقال حرارت تشعشعی درون کوره با استفاده از روش من قه ای هاتل مدل سازی شده ا ست و معادله های موازنه جرم و انرژی به صورت عددی حل شده اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد دمای ناحیهها تا جایی که طول شییع ه ادامه پیدا می کند افزایش و پس از آن تا انتهای لوله کاهش پیدا میکند. واکنشها در خروجی لولهها همواره نزدیک به حالت تعادل هسییتند و بیشییترین میزان تبدیل متان در یک سوم ابتدای بالای لوله اتفاز میافتد.
Description: مقاله کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی انرژی و محیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193708
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95239.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.