جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193706
Title: بهینه سازی میزان تزریق سدیم هیپوکلریت به آب دریای ورودی مجتمع پتروشیمی کاویان
Authors: محمد مین حق شناس
احمد آذری
احمد جامه خورشید
Keywords: بهینه سازی، هیپوکلریت سدیم، آب دریا، میکروارگانیسمهای دریایی
Issue Date: 1395
Abstract: بهینه سازی تزریق سدیم هیپوکلریت به آب دریا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر محیط زیست دارای اهمیت فراوان می باشد. در سیستم هایی که از آب دریا به عنوان سیال خنک کننده استفاده می نمایند در صورت عدم تزریق سیال رسوب زدا، در مدت زمان کمی در مسیر مبدل ها رسوبات سختی تشکیل خواهند نمود. تجربه نشان داده است که غلظت های بیشتر از میزان ۰ / ۲ppm کلر آزاد در آب دریا، باعث جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها، مانع تشکیل رسوب خواهد شد و مینیمم غلظت کلر باقیمانده توصیه شده برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها در کانال آب برگشتی به دریا برابر ppm ۰۵/• است و همچنین مطابق استانداردهای محیط زیست حداکثر میزان غلظت کلر آزاد در آب دریای برگشتی به محیط زیست نیز میزان ۰ / ۲ppm می باشد. در این مقاله با بررسی تغییرات میزان کلر آزاد در زمان های مختلف سال، شب و روز، دمای آب دریا، جزر و مد و همچنین انجام آزمایش هایی مانند نصب صفحات فلزی در نقاط مختلف این نتایج بدست آمد که می توان تزریق بصورت شوک که در هر بازه ی زمانی ۸ ساعت به مدت یک ساعت انجام می شود را در سیستم یکبارگذر آب دریا حذف نمود و همچنین با توجه به ایام سال می توان مقدار تزریق را کم و یا زیاد نمود که با مقایسه ای که از اسفندماه تا مهر ماه صورت گرفته، کم ترین مقدار آب ژاول مورد نیاز در شهریورماه و بیشترین مقدار نیز در اسفندماه می باشد. مجموع نتایج بدست آمده در صورت اجرا، برای پتروشیمی کاویان به میزان حداقل ۲۰۹ میلیون تومان هزیندی مصرفی برق را کاهش خواهد داد.
Description: مقاله کنفرانس دوسالانه نفت،گاز و پتروشیمی انرژی و محیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193706
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95237.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.