جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193702
Title: ارائه رابطه تجربی جدید برای پیشبینی فشار نقطه شبنم
Authors: زینب زارعی
محمدمحمدی باغملایی
رضا آذین
شهریار عصفوری
Keywords: فشار نقطه شبنم، گاز میعانی، رابطه تجربی
Issue Date: 1395
Abstract: فشار نقطه شبنم یکی از پارامترهای کلیدی در نمودارهای فازی مخازن گاز میعانی است. تعیین فشار نقطه شبنم به منظور ارزیابی دقیق عملکرد مخازن گاز میعانی و خصوصیات آن بسیار حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین رابطهایی برای تخمین هرچه بهتر فشار نقطه شبنم، به بررسی سه رابطه تجربی نمت و کندی، الشارکوی و شوکیر، که تابعی از ترکیبات هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی, خواص جزء پلاس و دمای مخزن میباشند، پرداخته شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از محاسبات الشارکوی و شوکیر، رابطهای جهت تخمین فشار نقطه شبنم توسعه داده شده است، که نتایج حاصل از این رابطه باعث بهبود 11 % نتایج حاصل از محاسبات بهترین رابطه تجربی یعنی رابطه تجربی شوکیر شده است. برای این منظور از 131 داده مربوط به مخازن گاز میعانی که برگرفته از منابع مختلف میباشند، بهره گرفته شده است.
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت،گاز و پتروشیمی انرژی و محیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193702
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95234.pdf772.33 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.