جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193701
Title: مدلسازی اثر تغییر دبی سوخت بر پارامترهای خروجی کورههای ریفرمر در پتروشیمی
Authors: سیدمجتبی صدرعاملی
محمدحسین عباسیان
Keywords: تشعشع، روش من قهای هاتل، کوره ریفرمر، تبدیل بخار- متان، سووت
Issue Date: 1395
Abstract: امروزه کوره های تبدیل مواد و یا شکست حرارتی در بیشتر پالایشگاهها و پتروشیمیها از تجهیزات اصلی فرایند به شمار میروند. در این پژوهش، یک کوره ریفرمر صنعتی در یک واحد پتروشیمی جهت محاسبه روند تغییرات دمای عایق، سطط ب بیرون لوله، سطط ب داول لوله و حاز حاصططل از احتراز و حاز فردیندی درون لوله ها و ترکیب اجزای درون لولهها مدلسازی شده است و اثر تغییر دبی سووت بر پارامترهای وروجی کوره مورد بررسی قرار حرفته است. انتقال حرارت تشعشعی درون کوره با استفاده از روش من قهای هاتل مدلسازی شده و معادلههای موازنه جرم و انرژی به صورت عددی حل شده اند. نتایج این پژوهش ن شان می دهد افزایش دهدر صدی سووت موجب افزایش 12 درصططدی در دمای ناحیهها میشططود و دمای این نواحی تا جایی که طول شططعله ادامه پیدا میکند افزایش و پس از دن تا انتهای لوله کاهش پیدا می کند. واکنش ها در وروجی لوله ها همواره نزدیک به حالت تعادل هستند.
Description: مقاله اولین کنفرانس دوسالانه نفت،گازو پتروشیمی گاز ومحیط زیست
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193701
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95233.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.