جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193698
Title: ارائة رابطة تجربی جدید برای محاسبة ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات
Authors: عبداله حاجی‌زاده
فریده عبدالهی
عاطفه نوشادی
محمد محمدی‌باغملایی
رضا آذین
Keywords: ضریب رسانش حرارتی نانوسیال، رابطه تجربی، آلومینیم‌اکسید، تیتانیوم‌دی‌اکسید، اتیلن گلایکول
Issue Date: 1395
Abstract: ضریب رسانش حرارتی ازمهم‌ترین خواص نانوسیالات درفرآیندهای انتقال حرارت به شمارمی‌رود.برای پیش‌بینی مقدار ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات روابط تئوری، تحلیلی و تجربی متعددی ارائه شده است.دراین پژوهش از434داده آزمایشگاهی در سیستم‌های آلومینیم‌اکسید-آب،آلومینیم‌اکسید-اتیلن‌گلایکول، آلومینیم‌اکسید-آب-اتیلن‌گلایکول،تیتانیوم‌دی‌اکسید-آب و تیتانیوم‌دی‌اکسید-اتیلن‌گلایکول استفاده شده است.سپس بااستفاده ازداده ها، توانایی روابط تجربی موجودبرای پیش‌بینی ضریب رسانش حرارتی نانوسیالات بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان دهنده برتری رابطه تجربی پتل و همکاران (R=/94)، و مینستاو همکاران(R=/9)، درمقایسه باسایرین می‌باشد.درنهایت باارائه ترکیبی ازاین دو رابطه،یک رابطه تجربی جدید بدست آمده است.رابطه تجربی جدید بامقدارRبرابر/9718، نتایج بهتری را در مقایسه باسایر روابط ازخودنشان می‌دهد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193698
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95224.pdf969.38 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.