جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193696
Title: مدلسازی ریاضی اصلاح شده تولید بیودیزل از روغن آفتابردان در یک فرایند ناپیوسته
Authors: محمد رضا طلاقت
اسماعیل مدرس
Keywords: بیوديزل، ترانس استرفیکاسیون، مدلسازی، بیوديزل، روغن آفتابگردان، راکتور ناپیوسته
Issue Date: 1395
Abstract: هدف از اين تحقیق، مدلسازی رياضی اصلاح شده فرايند تبادل استری شدن روغن آفتابگردان در حضور متانول در يک راکتور ناپیوسته است. در اين پژوهش با اصلاح مدل های موجود در منابع علمی، اثر غلظت کاتالیست بر میزان و سرعت تولید بیوديزل تعمیم يافته است. با استفاده از موازنه جرم برای يک راکتور ناپیوسته ، تغییرات غلظت مواد اولیه و محصولات نسبت به زمان نوشته شده و جهت حل اين معادلات از روش رانگ-کوتای مرتبه چهاربرای استفاده شد. علاوه بر اثر غلظت کاتالیست، اثر دما و اثر نسبت متانول به روغن بر فرايند تولید بیوديزل نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا با استفاده از دادههای آزمايشگاهی جمع آوری شده از منابع علمی، ضرايب سنتیکی محاسبه گرديد. سپس با مقايسه نتايج حاصل از مدل و داده های آزمايشگاهی، مشاهده گرديد که مدل حاضر قادر است بخوبی رفتار فرايند تولید بیوديزل را پیش بینی کند. نتايج نشان داد که تولید بیوديزل وابسته به نسبت متانول به روغن و دما است و با افزايش اين عامل ها، سرعت و بازده تولید افزايش میيابد.
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193696
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95218.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.