جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193695
Title: بررسی تاثیر هندسه میکرومخلوط کننده بر اختلاط دو سیال
Authors: ساسان صحرایی
محمدصادق پرندین
الهام میر
سهراب فتحی
Keywords: میکرومخلوط کننده، اختلاط، CFD ، نازل
Issue Date: 1395
Abstract: در این مقاله تاثیر هندسه یک میکرومخلوط کننده بر اختلاط دو سیال مورد بررسی قرار گرفته است که بدین منظور از یک میکرومخلوط کننده نامتقارن که یک نازل در ورودی آن قرار دارد، استفاده شده است. به منظور مدلسازی این اختلاط ابتدا با استفاده از نرم افزار گمبیت هندسه کلی طراحی شده و سپس مش بندی حجم کنترل در محیط انسیس انجام گرفت. در نهایت نیز اختلاط انجام شده با استفاده از نرمافزار فلوینت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل شده در شرایط عملیاتی مختلف )مانند رینولدز و نسبت دبی ورودی( نشان داد که استفاده از یک نازل در محل تلاقی دو جریان کیفیت اختلاط را تا حدود زیادی بهبود بخشید. الگوهای غلظت نشان میدهد که در فاصله کمی از ورودی میتوان به اختلاطی بیش از ٩٥ درصد دست یافت. همچنین با دو برابر کردن دبی فاز پیوسته مشاهده شد که الگوی اختلاط بهبود بیشتری یافته است
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193695
Type Of Material: Article
Appears in Collections:اولین کنفرانس نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس- انرژی و محیط زیست

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95217.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.