جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193689
Title: بررسی فمینیستی کمدی‌های عشقی شکسپیر;A Feminist Study Of Shakespeare's Love Comedies
Authors: پریسا اسمعیلی
Keywords: Feminism, Shakespear, Love Comedies, Femininity, Gender;فمینیسم، شکسپیر، کمدی های عشقی، زنانگی، جنسیت
Issue Date: 1395
Abstract: England is a male-dominated society in the Elizabethan epoch. In such a society, women are viewed as the object and are allowed to express neither their thoughts nor their desires. However, Shakespeare's female figures in The Merchant of Venice, As You Like It, and Twelfth Night act based on their desires. They are active true lovers who are intended to educate their lovers and/ or husbands in spite of women's confinement within the patriarchal society in the Elizabethan era. They boldly reject the restrictions, obedience, silence, and passivity imposed upon women and go against the grain in order to have an active role in their love relationships. In fact, the figures are determined to take action since they cannot either bear passivity or conform to the established norms. They make wise decisions and take courageous actions in order to achieve their goals, above all, uttering their own words and establishing their identities. Applying the feminist theories to the selected plays makes it clear that the characters under scrutiny do their best in hope of establishing their identities regardless of patriarchy. In short, the plays are called comedies because of their happy endings, the result of the women's wise and bold actions.انگلستان در دوره ی الیزابت جامعه ای است که در آن همه چیز تحت کنترل و سلطه ی مردان است. در چنین جامعه ای به زنان نگاه ابزاری می شود و به آنان اجازه ی ابراز عقاید و احساساتشان داده نمی شود. با این حال، شخصیت های زن در نمایشنامه های عشقی شکسپیر به نام های تاجر ونیزی، آنگونه که تو دوست داری، و شب دوازدهم طبق خواسته هایشان عمل می کنند. این زنان عاشقان حقیقی فعالی هستند که علی رغم محدودیت هایشان در یک جامعه ی مردسالار قصد آموزش همسران و/ یا عاشقانشان را دارند. آن ها به امید داشتن نقش فعال در روابط عاشقانه ی خود، جسورانه از محدودیت ها، تسلیم پذیری، سکوت، و انفعال تحمیل شده بر زنان فراتر می روند. در حقیقت، از آنجاییکه تاب تحمل انفعال و پیروی از هنجارهای مقرر شده در جامعه برای زنان را ندارند، برآن می شوند تا با اقدامات خود به نقش فعال موردنظرشان دست یابند. جهت دستیابی به اهدافشان، که بیان نظرات و تثبیت هویتشان در صدر آن اهداف است، تصمیمات هوشمندانه ای می گیرند و به دنبال آن اقدامات جسورانه ای انجام می دهند. خوانش فمینیستی نمایشنامه های برگزیده این نکته را آشکار می سازد که شخصیت های تحت بررسی، علی رغم مردسالاری حاکم بر جامعه، تمام تلاششان را جهت تثبیت هویت زنانه ی خود بکار می گیرند. بطور خلاصه، این نمایشنامه ها بخاطر پایان خوش، حاصل اقدامات هوشمندانه و جسورانه ی زنان، کمدی نامیده می شوند.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات انگلیسی گرایش ادبیات
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193689
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1956.pdf927.92 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.