آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان 89

کل بازدیدها طی یک ماه

January 2020 February 2020 March 2020 April 2020 May 2020 June 2020 July 2020
بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان 9 7 4 24 4 0 0

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ1955.pdf 53

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 48
China 15
Germany 6
Romania 6
United States 4
France 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Beijing 14
Bogen 5
Dearborn 4
Tabriz 3
Fars 2
Khorasan 2
Ardebil 1
Karaj 1
Pardis 1
Pars 1