آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان 28

کل بازدیدها طی یک ماه

June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019
بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان 0 1 1 0 1 12 13

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ1955.pdf 16

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 14
Germany 4
United States 4
China 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Bogen 4
Dearborn 4
Khorasan 2
Pardis 1
Tabriz 1
Xian 1