جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193688
Title: بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان
Authors: منیره خسروی‌اوریاد
Keywords: هیجان، تنظیم هیجان، پیشرفت تحصیلی، تفاوت‌های جنسیتی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه : نوجوانی یکی از بحرانی‌ترین مراحل زندگی هر فرد می‌باشد که با تغییرات فراوان رشد زیستی و نقش اجتماعی احاطه می‌گردد. از آن‌جایی که یک نوجوان تقریبا نیمی از زمان خود را در مدرسه سپری می‌کند قطعا شرایط تحصیلی و آموزشگاهی به‌عنوان یکی از شرایط تاثیر‌‌گذار این سنین به‌شمار می‌رود. . هدف : هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هیجان و تنظیم هیجان در پیشرفت تحصیلی نوجوانان است. روش‏شناسی : پژوهش حاضر، مقطعی و از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه هشتم و نهم دبیرستان‌های شهر شیراز، بجز دبیرستان‌های نمونه دولتی و تیزهوشان، که در سال تحصیلی 98-1397 تحصیل می‌کنند است،. از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی تعداد 429 دانش‌آموز (232 دختر و 197 پسر) انتخاب گردیدند و پرسشنامه‌ هیجانات تحصیلی پکران (2005) و پرسشنامه تنظیم هیجان گراس را تکمیل نمودند. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون همزمان و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته‏ها : نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین هیجان‌های تحصیلی، تنها نااميدي پيش‌بين منفي و معني‌داري براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نوجوان دختر بوده و در مورد پسران، هيچ‌يك از هيجانات تحصيلي پيش‌بين معني‌داري براي پيشرفت تحصيلي آنها نبود. در مورد بررسی نقش تنظیم هیجان، مشخص شد که، از بين شيوه‌هاي تنظيم هيجان، ارزيابي مجدد، پيش‌بين مثبت و معني‌داري براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نوجوان دختر بود. اما در مورد پسران، هيچ‌يك از شيوه‌هاي تنظيم هيجان، پيش‌بين معني‌داري براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پسر نبود. در مورد بررسی تفاوتهای جنسیتی در هیجانات و تنظیم هیجان، مشخص شد که بين دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر از نظر هيجانات تحصيلي لذّت و غرور تفاوت معني‌داري وجود داشت و ميانگين هيجانات ذكر شده در دانش‌آموزان نوجوان پسر بيشتر بود. در ساير هيجانات تحصيلي بين دختران و پسران تفاوتي مشاهده نشد. هم‌چنین، بين دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر از نظر شيوه‌هاي تنظيم هيجان تفاوت معني‌داري وجود نداشت. نتیجه‏گیری : نتایج این تحقیق نشان داد که هیجان ناامیدی و بکارگیری راهبرد ارزیابی مجدد در پیشرفت تحصیلی دختران موثر می‌باشد و می‌توان با توجه به این یافته‌ها و با برنامه‌ریزی مناسب ، در جهت پیشرفت تحصیلی دختران گام‌های موثری برداشت. هم‌چنین جهت ارتقای تحصیلی نوجوانان، لزوم توجه هر چه بیشتر به نیازهای خاص دوره نوجوانی احساس می‌شود.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی، گرایش تربیتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193688
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1955.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.