جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193677
Title: بررسی‌های هیدروژئولوژی، ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی قبل از اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت دانشگاه یزد
Keywords: پمپ حرارتی زمین گرمایی، هیت پمپ ژئوترمال، هدایت حرارتی، مقاومت ویژه الکتریکی
Issue Date: 1395
Abstract: استفاده از سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی، یکی از بهترین روش‌های کاهش مصرف انرژی در گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها به شمار می آید. در این سیستم که از ثبات دمای زمین پس از گذر از چند متر خاک سطحی استفاده می کند، مبدل حرارتی بیرونی در دل زمین قرار گرفته و با خاک زیرسطحی تبادل انرژی دارد. انجام مطالعات زمین شناسی قبل از اجرای این سیستم اجتناب ناپذیر است. هدف از مطالعه‌ی پیش رو انجام این مطالعات در سایت دانشگاه یزد به منظور افزایش کارایی سیستم مذکور می باشد. در این راستا مطالعات اکتشافی شامل برداشت ۱۵ سونداژ و یک پروفیل مقاومت ویژه الکتریکی، حفر ترانشه، چاه‌های کم عمق (تا ۲۵ متر) و یک گمانه تا زیر سطح ایستابی (۱۷۶ متر)، مطالعات ژئوتکنیکی شامل دانه بندی مصالح گمانه و یک حلقه چاه ۲۰ متر و مطالعه ی هیدروژئولوژیکی انجام شد. از مطالعات فوق در راستای تخمین مقدار رسانایی گرمایی استفاده شد. نتایج حاصل، رسانایی گرمایی حدود ۱ وات بر سانتیمتر درجه سانتیگراد را نشان می دهد
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193677
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95113.pdf774.3 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.