جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193671
Title: شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز
Keywords: (AHP)بحران آب، توسعه پایدار، دانشگاه سبز، تحلیل سلسله مراتبي
Issue Date: 1395
Abstract: بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمه خشک و معضل توسعه پایدار در ایران است. این وضعیت در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های زیست محیطی فراوانی مانند گرم شدن زمین، پدیده خشکسالی، کاهش منابع طبیعی حادتر شده است. از طرفی دیگر، تجربه نشان داده است که علم به تنهایی نمی تواند مشکلات آبی را حل کند و برای اجرای موفق لازم است از عقاید، نگرش‌ها و نیات رفتاری مردم نسبت به صرفه جویی آب برای طراحی بهتر سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که نگرش مردم را به سمت صرفه جویی آب سوق دهد، استفاده گردد. دانشگاه‌ها نیز نقش مهمی در تربیت نیروهای متخصص با فراهم نمودن بستر مناسب برای ارائه آموزش‌های نوین علمی و عملی در راستای توسعه پایدار دارند. از آنجا که دانشگاه سبز رویکردی سه بعدی می باشد، در این تحقیق از سه بعد کاهش هزینه، ترویج رفتار سبز و تربیت نسل سبز برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بهینه مصرف آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP استفاده گردید. نتایج نشان داد معیار‌های نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی با استفاده از آموزه‌های دینی اسلام در خصوص اهمیت صرفه جویی در آب، ارتباط سبز با صنعت با تربیت کارآموز سبز و بکارگیری تجهیزات کم مصرف آب بیشترین وزن‌ها را در بین معیار‌ها به خود اختصاص دادند
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193671
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95107.pdf670.45 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.