جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193670
Title: سنجش سبز، معقول‌ترین و مغفول‌ترین گام اجرایی برای پیاده‌سازی دانشگاه سبز در بعد فرآیندی
Keywords: دانشگاه سبز ، آموزش الکترونیکی، ارزشیابی الکترونیکی، سنجش الکترونیکی، آزمون الکترونیکی، سنجش سبز
Issue Date: 1395
Abstract: توجه ویژه به پیاده سازی دانشگاه سبز در ایران از ابعاد مختلف نه تنها ضرورت دارد بلکه فوریت دارد. مبتنی بر نظریه سیستم‌ها مداخلات مربوط به دانشگاه سبز می تواند در بعد درونداد، فرایند و برونداد صورت گیرد. در بعد فرایند یاددهی- یادگیری، یک فعالیت بسیار مهم، ارزشیابی است. بر اساس برآورد اولیه پژوهش حاضر در آموزش عالی ایران برای برگه‌های آزمون در هر نیمسال تحصیلی حدود ۱۰۳۱۳ اصله درخت باید قطع شود. با عنایت به این مهم از منظر دانشگاه سبز، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، آزمون های الکترونیکی را بهترین مداخله فرایندی معرفی می کند. با استفاده از روش آمیخته، نگرش دانشجویان به آزمون‌های الکترونیکی را به عنوان یک روش سنجش سبز، مورد بررسی قرار داده است تا چالش‌ها و روش بهینه پیاده‌سازی آزمون الکترونیکی شناسایی شود. بررسی نگرش دانشجویان نشان داد بیش از ۷۰ درصد آنان، موافق برگزاری آزمون الکترونیکی به طور موازی با آزمون‌های کاغذی هستند. در پایان پژوهش حاضر پیشنهاد‌هایی عملیاتی برای پیاده سازی آزمون الکترونیکی و کاهش مقاومت و مدیریت چالش‌های آن ارائه می کند
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193670
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95106.pdf701.41 kBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.