جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193668
Title: ارزیابی استفاده از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبز
Keywords: دانشگاه سبز، تصفیهخانه فاضلاب دانشگاه بیرجند، پساب، آبیاری فضای سبز، کشاورزی
Issue Date: 1395
Abstract: امروزه جهان با چالش‌های زيست محیطی فراوانی روبروست. در جهت مقابله با اين چالش‌ها، حفظ محیط زيست و در راستای رسیدن به اهداف توسعه پايدار فعالیت‌های بسیاری با هدف ارتقای سطح آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های مختلف دنیا در حال انجام است که راهبرد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آن عموما تحت عنوان برنامه دانشگاه سبز مطرح می‌شود. استان خراسان جنوبی با میانگین به ترتیب 121 و 2011 میلی‌متر بارندگی و تبخیر سالیانه جزء مناطق خشک کشور محسوب می‌گردد. با توجه به اين نکته، وضعیت در حال توسعه کشور و در جهت دست يافتن به اهداف دانشگاه سبز، دانشگاه بیرجند اقدام به طراحی و تاسیس تصفیه خانه‌فاضلاب در محل پرديس شوکت آباد، نموده است. اين مقاله به بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه و قابلیت استفاده از آن در آبیاری فضای سبز مجتمع دانشگاهی بیرجند میپردازد. لذا پارامترهايی نظیر pH ، EC ، OH ، 3CO ، 3HCO ، Cl ، 4SO ، Ca ، Mg ، THD ، Na ، K ، TDS ، Fe ، Mn ، Zn ، Cu ، Pb ، Cd ، Ni ، Co ، Cr ، 5BOD ، COD ، OIL&FAT ، DETERGENT ، 3NO ، 2NO ، 4PO ، کلر آزاد، TSS پساب خروجی تصفیه- خانه، در بازه زمانی 21 22 ، تقريبا هر دو ماه اندازه‌گیری و نتايج - بدست آمده با ضوابط و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زيست ايران جهت بکارگیری پساب در آبیاری فضای سبز، مقايسه گرديدند . نتايج نشان داد، پساب خروجی با استانداردها مطابقت داشته و پیشنهاد می‌گردد که علاوه بر استفاده از آن در بخش کشاورزی در جهت نزديک شدن هر چه بیشتر به اهداف دانشگاه سبز، در آبیاری فضای سبز دانشگاه نیز مورد استفاده قرار گیرد
Description: مقاله همایش ملی دانشگاه سبز
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193668
Type Of Material: Article
Appears in Collections:همایش ملی دانشگاه سبز

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95104.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.