جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193664
Title: بررسی نقش تعدیلگر ویژگی‌های شخصیتی بر واکنش انتقامجویانه یا بخششگرایانه به اهمالکاری و عهدشکنی همکار;Investigating the moderating role of personality traits on revenging or forgiving a teammate's negligence and abjuration
Authors: حمید کلانتری
Keywords: ویژگی‌های شخصیتی، انتقامجویی، بخشش، اهمالکاری، عهدشکنی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: همه انسانها با دیگران در ارتباط هستند و این روابط متکی به انتظارات متقابل درباره رفتار فرد دیگر بر اساس ادراکات مشترک آنها از روابطشان است (فرگاس و فیتنس،2008؛ به نقل از ری و اکسترمرا،2016). از جمله مولفه‌های آسیب‌رسان به روابط بین انسانها می توان به ظلم، بدعهدی و بی مهری اشاره کرد. انسانها عموما وقتی که مورد ظلم، بدعهدی یا بی مهری واقع میشوند از خود واکنش نشان میدهند و واکنشهای احتمالی آنها در مقابل ظلم، بدعهدی و بی مهری میتواند شامل طیف وسیعی از انتقامجویی، بخشش تا حتی بی توجهی و نادیده انگاشتن باشد (آکوئینو و همکاران،2006؛ بیس و تریپ، 2005، به نقل از بیس، تریپ و آکوئینو،2007). هدف: هدف این پژوهش بررسی نقشی است که ویژگیهای شخصیتی افراد میتوانند در تعدیل واکنش (انتقام، بخشش یا اجتناب) نسبت به عملکرد همکار (عهدشکنی یا اهمالکاری) ایفا کنند. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه خلیج فارس در نیمه دوم سال تحصیلی 97-96 تشکیل میدهند. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 دانشجو از 357 دانشجویی که برای شرکت در مسابقه روانشناسی سرعت-دقت اعلام آمادگی کردند انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش از طریق فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (مک کرا و کاستا) و پرسشنامه انگیزه های واکنش به خطا در روابط بین فردی جمع آوری گردید. یافته‏ها: برونگرایی علاوه بر توانایی پیش بینی تمایل به انتقام از همکار اهمالکار، می تواند رابطه بین انتقام جویی با اهمالکاری همکار را تعدیل نماید. روانرنجوری وتوافقی بودن توانایی پیش بینی تمایل به انتقام از همکار اهمالکار را دارد. گشودگی به تجربه و وجدانی بودن، نقش تعدیلگری در تمایل به انتقام از همکار اهمالکار دارند. برونگرایی، روانرنجوری، و توافقی بودن، رابطه معناداری با بی اعتنایی به اهمالکاری همکار دارند. گشودگی به تجربه توانسته در ارتباط بین اهمالکاری با تمایل به بی اعتنایی تعدیلگر باشد. برونگرایی می تواند رابطه بین عهدشکنی همکار با تمایل به انتقام جویی در فرد را تعدیل نماید. روانرنجوری، گشودگی به تجربه، و توافقی بودن توانایی پیش بینی تمایل به انتقام از همکار عهدشکن را دارند. وجدانی بودن با انتقام از عهدشکنی همکار ارتباط داشته و می تواند انتقام از عهدشکنی همکار را تعدیل نماید روانرنجوری توانسته رابطه عهدشکنی با بخشش را تعدیل نماید. گشودگی به تجربه علاوه بر ارتباط با بخشش عهدشکنی همکار، توانسته رابطه عهدشکنی با بخشش را تعدیل کند. بین توافقی بودن با بخشش عهدشکنی همکار رابطه بوده و توافقی بودن توانسته رابطه عهدشکنی با بخشش را تعدیل نماید.نتیجه‏گیری: با توجه به تاثیر مستقیم برخی ویژگی های شخصیتی بر بخششگرایی و خودداری از انتقام و دوری گزینی، هر گونه مداخله ای به منظور تقویت این ویژگی ها می تواند باعث کاهش روابط تنش آمیز شده و تسهیل گر تعاملات سازنده بین انسان ها گردد.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193664
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1952.pdf5.04 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.