جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193662
Title: بررسي عملکرد شناختي و ترشح هورمون‌های اکسي‌توسين، تستوسترون وکورتيزول در رؤيا پردازی روزانه
Authors: فرهاد معصومی
Keywords: رؤیا پردازی روزانه، عملکرد شناختی، اکسی‌توسین، تستوسترون، کورتیزول
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: افراد بخش قابل توجهی از افکار خود را صرف رؤیای روزانه می‌کنند، رؤیای روزانه به عنوان محتوای ذهنی تجربه شده زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، رؤیای روزانه بر روی عوامل زیادی هم‌چون عملکرد شناختی و هورمون‌ها تاثیر می‌گذارد. هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر انواع رؤیاهای روزانه بر مؤلفه‌های عملکرد شناختی و ترشح هورمون‌های اکسی‌توسین، تستوسترون و کورتیزول می‌باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري این پژوهش را، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس و علوم پزشکی بوشهر در سال 1398-1397 تشکیل ‌می‌دادند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی تعداد 112 دانشجوی داوطلب شرکت در پژوهش بودند، محقق افراد را به چهار گروه مساوی (اجتماعی، جنسی، عاشقانه و کنترل) تقسیم کرد که به صورت تصادفی در یکی از گروه‌ها قرار می‌گرفتند. هر گروه نیز بر اساس جنسیت به دو گروه مساوی تقسیم می‌شدند. قبل از اجرای پژوهش برای تمام گروه‌ها پیش‌آزمون پرسشنامه رؤیای روزانه، عملکرد شناختی و اندازه‌گیری میزان هورمون‌ها اجرا ‌شد، بعد از انجام مداخلات (اجرای بسته‌های مربوط به انواع رؤیاپردازی‌های عاشقانه، جنسی و اجتماعی) برای پس آزمون نیز پرسشنامه رؤیای روزانه، عملکرد شناختی و اندازه‌گیری سطح هورمون‌ها دوباره انجام گرفت. در گروه کنترل مداخله‌ای صورت نمی‌گرفت و همزمان با گروه های دیگر اجرا شد. یافته‏ها: داده‌ها با استفاده از آزمون مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد تاثیر انواع رؤیاهای روزانه بر انعطاف‌پذیری شناختی، مفهوم‌سازی و نگهداری مفاهیم و طرح‌ریزی و تغییرات پی‌در پی تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی با ترشح هورمون‌های اکسی‌توسین، تستوسترون و کورتیزول معنادار است. نتیجه‏گیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد تخیلات، تفکرات و ذهن همیشه فعال انسان تاثیر اجتناب‌ناپذیری بر سیستم هورمونی و احتمالا سایر سیستم‌های فیزیولوژیک بدن دارد. بنابراین طراحی برنامه‌های مدیریت تخیلات و تفکرات در انسان برای کنترل این تاثیرات و بهبود عملکرد‌های رفتاری و احساسی او ضروری است.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی، گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193662
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1942.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.