جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193661
Title: تأثیر فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین (با لحاظ تعدیل گر نیاز به شناخت و درگیری ذهنی مصرف‌کننده)
Authors: فرشته بازیارحقیقی
Keywords: فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی، شخصیت وب‌سایت، خرید ناگهانی آنلاین، نیاز به شناخت، درگیری ذهنی مصرف‌کننده
Issue Date: 1396
Abstract: زمینه: خريد ناگهاني، موضوع تحقيق بسياري از محققين رفتار مصرف‌کننده قرارگرفته است. اين مسئله نه‌تنها به دليل پیچیدگی‌هایی است كه اين موضوع دارد، بلكه به خاطر گستردگی آن در طیف وسیعی از محصولات است. بر اساس اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی، می‌توان استراتژي هاي بازاریابی اثربخشی پیشنهاد داد تا هم حجم خرید ناگهانی افزایش یابد و هم به مصرف‌کنندگان کمک کرد که رفتار خرید ناگهانی خود را کنترل نمایند. هدف: هدف از این پژوهش بررسی فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین و بررسی اثر تعدیل¬گری نیاز به شناخت و درگیری ذهنی مصرف‌کننده در رابطه با تأثیر شخصیت وب‌سایت و فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی بر خرید ناگهانی آنلاین است. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل کل مصرف‌کنندگان و مشتریان دیجی کالا که در اینستاگرام دیجی کالا فعال هستند می‌باشد؛ شیوه نمونه گیری به‌صورت غیرتصادفی، در دسترس می‌باشد. تعداد 385 پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت. از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده‌های پژوهش استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای Spss21 و PLS Smart (حداقل مربعات جزئی) که یکی از روش های مدل‌سازی معادلات ساختاری است، صورت گرفته است. یافته‏ها: نتایج نشان می‌دهد که فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر خرید ناگهانی آنلاین تأثیر دارد و فعالیت‌های بازاریابی از طریق شبکه اجتماعی و شخصیت وب‌سایت بر تمایل به خرید ناگهانی تأثیر دارد. همچنین تأثیر تمایل به خرید ناگهانی بر رفتار خرید ناگهانی مورد تائید واقع شد. علاوه بر این، اثر تعدیل گر نیاز به شناخت و سطح درگیری ذهنی مصرف‌کننده در رابطه شخصیت وب‌سایت و خرید ناگهانی نیز مورد تائید قرار گرفت.
Description: پایان‌نامه کارشناسی در رشته‏ ی مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193661
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Business Management مدیریت بازرگانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1944.pdf3.46 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.