جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193657
Title: بررسی آزمایشگاهی عملکرد طوق بر کنترل آبشستگی اطراف پایه‌های پل تکی با سطح مقطع‌های مختلف مستقر در موقعیت‌های مختلف قوس 180درجه تند.
Authors: ارسلان کشاورز
Keywords: الگوی جریان، الگوی آبشستگی، شکل پایه، موقعیت استقرار، طوق، قوس 180 درجه تند‌
Issue Date: 1397
Abstract: الگوی جریان در رودخانه‌ها بخصوص در قوس‌ها یا در نزدیکی سازه‌های هیدرولیکی از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌باشند و باعث حفر چاله‌های آبشستگی و تخریب دیواره‌ها می‌شوند. لذا تحقیق در مورد الگوی جریان و آبشستگی در رودخانه‌ها اهمیت زیادی دارد. شکل پایه پل یکی از پارامتر‌های تاثیرگذار در تغییر الگوی جریان می‌باشد. کاهش آبشستگی اطراف پایه پل به وسیله سازه‌های محافظ نیز همواره مد نظر مهندسین بوده است. طوق یکی از این سازه‌های محافظ می‌باشد که با منحرف کردن جریان‌ها نقش موثری در کاهش آبشستگی دارد. از این رو در این تحقیق به بررسی الگوی جریان اطراف پایه‌های مستطیلی و مستطیلی گردگوشه همراه با طوق و مستقر در زاویه 90 درجه قوس 180 درجه تند پرداخته شده است. همچنین آبشستگی اطراف شکل‌های مختلف پایه‌های پل با طوق و بدون طوق مستقر در زاویه‌های مختلف قوس 180 درجه تند نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های الگوی جریان نشان داد که در اثر برخورد جریان به پایه، انحرافات خطوط جریان در اطراف پایه مستطیلی بیشتر می‌باشد. به گونه‌ای که با استقرار پایه مستطیلی گردگوشه، بیشینه میانگین زاویه انحراف خطوط جریان در تراز نزدیک به سطح آب نسبت به حالت استقرار پایه مستطیلی در حدود 64 درصد کاهش یافته است. با استقرار پایه مستطیلی گردگوشه بیشینه قدرت جریان ثانویه و ورتیسیتی نسبت به حالت استقرار پایه مستطیلی به ترتیب 35 و 45 درصد کاهش یافته‌اند. در صورتی که بیشینه انرژی جنبشی نوسانی در اطراف دو پایه تفاوت چشمگیری نداشت. مطابق نتایج آزمایش‌های آبشستگی نیز مشخص شد که در اثر استفاده از طوق میانگین بیشینه عمق آبشستگی، بیشینه ارتفاع رسوب‌گذاری، حجم چاله آبشستگی و طول پیشروی رسوبات به سمت پایین‌دست در هر سه زاویه استقرار پایه و طوق کاهش یافته است. بیشترین تاثیر طوق بر آبشستگی مربوط به حالت استقرار پایه بیضی در زاویه 120 درجه می‌باشد که در اثر استفاده از طوق 2/75 درصد از بیشینه عمق آبشستگی، 3/95 درصد از حجم و 9/77 درصد از مساحت چاله آبشستگی نسبت به حالت بدون طوق کاسته شده است. همچنین با توجه به مقادیر مربوط به ضریب شکل (Ks) مشخص است که در حالت استقرار پایه‌ها در زاویه 60 درجه، استفاده از طوق در اکثر پایه‌ها موجب افزایش مقدار ضریب شکل شده است. اما با نزدیک شدن محل استقرار پایه‌ها به انتهای قوس این روند تغییر کرده است. به گونه‌ای که با استقرار پایه‌ها در زاویه 120 درجه، در اکثر پایه‌ها کاهش مقادیر ضریب شکل در اثر استفاده از طوق دیده شده است. این ضریب در حالت بدون طوق بیشتر به شکل پایه وابسته بوده و در بیشتر پایه‌ها تغییر موقعیت استقرار تاثیر زیادی بر مقدار Ks ندارد. در حالی که در حالت همراه با طوق، تاثیر موقعیت استقرار بیشتر بوده و در اکثر پایه‌ها با نزدیک شدن محل استقرار پایه به انتهای قوس از مقدار این ضریب کاسته می‌شود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه‌های هیدرولیکی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193657
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Civil Engineering مهندسی عمران

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1947.pdf3.29 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.