جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193639
Title: تحولات ساختار سیاسی اداری کرانه های شمالی خلیج فارس از آغاز زندیه تا استقرار پهلوی اول
Authors: فاطمه حسینی
Keywords: ساختار سیاسی، ساختار اداری، کرانه های شمالی خلیج فارس
Issue Date: 1394
Abstract: ساختار سیاسی و اداری کرانه های خلیج فارس در ادوار مختلف به یک شکل نبوده است و این ساختار در عصر قاجار دچار تحول و تکامل شد. این پژوهش تحولات ساختار سیاسی و اداری کرانه های شمالی خلیج فارس از عصر زندیه تا استقرار پهلوی اول مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. هدف این پژوهش شناسایی روند تحولات ساختار سیاسی و اداری کرانه های شمالی خلیج فارس و بررسی علل و عوامل مؤثر در این تحولات در مقطع زمانی مورد مطالعه می باشد. روش پژوهش بر مبنای رویکرد مطالعات تاریخی می باشد. و با روش کتابخانه ایی و با تکیه بر اسناد معتبر و موجود و استناد به منابع اصلی و مطالعاتی داده های تاریخی گردآوری شده است. این پژوهش نشان داد که شناخت و درک حکام ایرانی از اهمیت خلیج فارس و تجارب آنان در این ناحیه، زمینه تغییر سیاست آنان را در ساختارهای سیاسی و اداری کرانه های شمالی خلیج فارس و سایر عوامل بوجود آورده است. واژگان کلیدی: تحولات سیاسی، تحولات ادرای، کرانه¬های شمالی خلیج¬فارس
Description: پایان نامه کارشناسی ارشددر رشته تاریخ، گرایش مطالعات خلیج فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193639
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1930.pdf7.71 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.