جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193638
Title: بررسی میزان نوسان برخی از عناصر ماکرو و میکرو (کلسیم، پتاسیم، فسفر و منیزیم منگنر و روی) موجود در پوسته میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) پرورش یافته در استخرهای خاکی و رابطه آنها با محیط پرورشی
Authors: احسان احمدی
Keywords: ماکرو المنت، میکرو المنت، پوسته میگو، میگوی وانامی
Issue Date: 1397
Abstract: بسیاری از عناصر از اجزای طبیعی محیط زیست هستند، به عنوان مثال روی و منگنز عناصری هستند که وجود مقدار کمی از آن‌ها برای موجودات زنده ضروری می‌باشد. به منظور شناسایی و پایش عناصر در تحقیق حاضر میزان عناصر کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی و منگنز در طول یک دوره پرورش میگوی پاسفید غربی Litopenaeus vannamei اندازه‌گیری و روند این عناصر در پوسته میگو، آب و خاک استخر بررسی شد. با توجه به آزمون دانکن در سطح اطمینان 99 درصد نتایج نشان داد که میزان تمامی عناصر ذکر شده در پوسته با آب و خاک اختلاف معنی‌دار وجود داشت و همواره غلظت این عناصر در پوسته‌ی میگو نسبت به محیط بیشتر بود. در انتهای دوره‌ی پرورشی نسبت به ابتدای دوره سطح عناصر کلسیم، منیزیم، پتاسیم و منگنز روند کاهشی و فسفر روند افزایشی داشت. روی روند مشخصی را نشان نداد. مقایسه میانگین روند این عناصر مشخص نمود که عناصر کلسیم، منیزیم، پتاسیم و منگنز در پوسته‌ی میگو با روند این عناصر در آب و خاک استخر پرورشی رابطه مثبت دارند و در عناصر فسفر و روی تاثیری پذیری از آب و خاک استخر پرورشی مشاهده نشد. همچنین عناصر کلسیم، منیزیم، پتاسیم و منگنز پوسته با شوری آب رابطه‌ای مثبت نشان داد. بالا‌ترین غلظت عناصر در پوسته مربوط به فسفر (6444.3 MG/KG,W.W) و کمترین آن‌ها مربوط به منگنز (3.5 MG/KG, W.W) بود. ترتیب میانگین عناصر در پوسته‌ی میگو در مجموع مراحل از بیشترین به کمترین شامل فسفر> کلسیم>منیزیم> پتاسیم> روی> منگنز بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد که وجود عناصر در میگو تابعی از شرایط زیست محیطی این جانور می باشد و با افزایش این عناصر در آب و خاک استخر می‌توان مقدار این عناصر در میگو را افزایش داد که منجر به رشد بیشتر این جانور می‌گردد.
Description: پایان کارشناسی ارشد در رشته شیلات، گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193638
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1929.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.