جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193637
Title: بررسی تاثیر سودوموناس‌های فلورسنت بر شاخص‌های رشد گوجه ‌فرنگی تحت تنش خشکی
Authors: جلیل مرادی
Keywords: باکتری‌های محرک رشد گیاه، تنش آبی، گوجه‌فرنگی
Issue Date: 1397
Abstract: تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد گیاهان زراعی است. یکی از راه‌های بیولوژیک کاهش اثرات منفی تنش خشکی، استفاده از باکتری‌های محرک رشد گیاه می باشد. به منظور بررسی تاثیر سودوموناس‌های فلورسنت بر شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی تحت تنش خشکی آزمایشی در سال 1397 در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس انجام شد. آزمايش به صورت فاكتوريل و در قالب طرح پايه كاملا تصادفي با سه تكر ار انجام شد. فاكتور اول شامل چهار سويه باكتري سودوموناس فلورسنت ( عدم کاربرد باكتری و سه سویه باکتری B4-6 ،W2O و WB1-7) و فاكتور دوم شامل سه سطح تنش خشكي (بدون تنش:100 درصد ظرفیت زراعی، تنش متوسط: دوسوم ظرفیت زراعی و تنش شدید: یک سوم ظرفیت زراعی (بود. صفات اندازه‌گیری شامل ارتفاع گياه، طول برگ، طول و عرض برگچه، تعداد برگ و برگچه، تعدادگل، طول و حجم ریشه، قطرساقه، وزن تر و خشك اندام هوايي و ریشه ، مواد جامد محلول، اسید کل قابل تیتراسیون، اسیدیته میوه،¬¬ ویتامین ث، سفتی بافت میوه، پرولین برگ و پایداری غشای سلولی بود. داده های آزمایش از طریق نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین ها از روش دانکن انجام گردید. نتايج بدست آمده نشان داد كه با افزايش شدت خشكي، ارتفاع گیاه، کلروفیل a وb و کلروفیل کل و شاخص کلروفیل، تعداد برگ، تعداد برگچه و سایر مشخصه های رشدی و عملكرد بيولوژيك گياه به طور معني داري كاهش يافت .همچنین در طی تنش خشکی، میزان پرولین و طول ریشه در گیاهان شاهد عدم تلقیح با باکتری افزایش یافت .تلقيح گوجه فرنگی با سويه هاي مورد نظر باکتری درتمامي سطوح خشكي باعث افزايش معني دار شاخص هاي رشدی گیاه گرديد، باتوجه به نتایج در‌ بین سویه ها، سویه W2Oباعث افزایش شش درصدی وزن تر ریشه و اتدام هوایی و افزایش 21 درصدی حجم ریشه در سطح بدون تنش، و سویه B4-6 باعث افزایش 26 درصدی وزن تک میوه در سطح بدون تنش، همچنین سویه WB1-7باعث افزایش 22 درصدی کلروفیل کل و افزایش 19درصدی کلروفیل a و b در سطح تنش متوسط، و نیز سویه W2Oباعث افزایش 30 درصدی مواد جامد محلول در سطح بدون تنش نسبت به شاهد در همان سطح خشکی شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در شرايط تنش خشكي مي توان از سويه سودوموناس فلورسنت متحمل به خشكي به عنوان باكتري محرك رشد و افزايش دهنده تحمل گياه به شرايط خشكي استفاده نمود.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش ژنتیک و به نژادی گیاهی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193637
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1928.pdf3.82 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.