جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193636
Title: مطالعه‌ی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوبلوری پایه آهن-کبالت متشکل از منگنز، تیتانیوم و بور
Authors: مرضیه رحیمی
Keywords: آلیاژ پایه آهن-کبالت، آلیاژسازی مکانیکی، مغناطش اشباع، پراش پرتو ایکس.
Issue Date: 1397
Abstract: در این مطالعه، تکامل ساختاری و مغناطیسی آلیاژ Fe49Co21Mn10Ti10B10 ، در طول فرآیندهای آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از آنالیز‌های پراش اشعه‌ی ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنجی تفکیک انرژی و دستگاه مغناطیس‌سنجی ارتعاشی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیزهای ساختاری نشان داد که محلول جامد پایه آهن-کبالت با ساختار فازی BCC از مخلوط پودر اولیه در 35 ساعت آسیاب‌کاری اتفاق افتاد. مشاهده شد که در 35 ساعت آسیاب‌کاری، اندازه‌ی دانه و کرنش شبکه به حدود 50/21 نانومتر و 42/0% رسید. یک کاهش در پارامتر شبکه حدود 28607/0 نانومتر و یک افزایش در کسر حجمی مرزدانه حدود 35/4% به ترتیب بعد از 5 و 35 ساعت به نمایش گذاشتند. اصلاح اندازه¬ی دانه، مغناطش اشباع را تا حدود emu/g 19/113 و میدان پسماندزدای مغناطیسی تا نزدیک به Oe 189 به¬ترتیب برای زمان‌های آسیاب‌کاری 5 و 100 ساعت، افزایش داد. عملیات حرارتی نمونه‌های آسیاب شده در 35 و 100 ساعت، ترکیب عناصر تشکیل دهنده‌ی اولیه و همچنین فازهای بلوری Fe3O4، MnO2 و TiO را نشان دادند. علاوه بر این، عملیات حرارتی در 600 و 900 درجه‌ی سانتی‌گراد برای زمان‌های آسیاب‌کاری 35 و 100 ساعت، منجر به افزایش در مغناطش اشباع و کاهش در میدان پسماندزدای مغناطیسی شد. همچنین عملیات حرارتی منجر به یک افزایش در اندازه دانه و یک کاهش در کرنش شبکه شده است.
Description: پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته فیزیک، گرایش حالت جامد
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193636
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Physics فیزیک

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1927.pdf5.1 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.