جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193633
Title: بررسي آزمايشگاهي و مدل¬سازي ترموديناميکي شرايط تشکيل تعادلي هيدرات گاز دي¬اکسيدکربن در حضور همزمان بازدارنده آلي و الکتروليت
Authors: مجید داستانیان
Keywords: هيدرات گازي، دي‌اکسيدکربن، متانول، اتيلن‌گلايکول، الکتروليت، مدل ترموديناميکي
Issue Date: 1397
Abstract: در اين تحقيق شرايط تعادلي تجزيه هيدرات دي¬اکسيدکربن در حضور متانول/ اتيلن¬گلايکول+ نمک CaCl2 يا KCl، به عنوان دو نمک موجود در آب دريا، اندازه¬گيري و گزارش شده¬ است. نمودار تعادل فازي در يک ظرف با حجم ثابت و با اندازه¬گيري فشار در دماهاي مختلف ترسيم شده است. شرايط تعادلي تجزيه هيدرات در بازه دمايي 4/277-2/262 کلوين، بازه فشاري MPa 59/3-38/1 و براي غلظت¬هاي 5 و 10 درصد جرمي نمک و 10 و 20 درصد جرمي متانول يا اتيلن¬گلايکول اندازه¬گيري شده است. نتايج حاصل نشان از حرکت نمودار فازي تشکيل هيدرات به سمت ناحيه بازدارندگي با بالا رفتن غلظت بازدارنده دارند. همچنين نتايج آزمايشگاهي نشان از برتري قدرت بازدارندگي متانول نسبت به اتيلن گلايکول در غلظت¬هاي جرمي مشابه دارند. علاوه براين، براي بررسي اثر بازدارندگي بازدارنده¬هاي مختلف و نيز هم¬کوشي آن¬ها بر يک¬ديگر، ميزان کاهش دماي تشکيل هيدرات در حضور محلول¬هاي بازدارنده¬ مختلف استفاده شده در اين تحقيق و نيز در تحقيقات مشابه موجود در منابع، در فشارهاي دلخواه با هم مقايسه شده است. اين مقايسه نشان دهنده عدم تأثير فشار بر ميزان کاهش دماي تشکيل هيدرات براي هر محلول مي¬باشد به طوري¬که مي¬توان آن¬را مستقل از فشار دانست. همچنين در غلظت¬هاي پايين ميزان هم¬کوشي نمک با متانول يا اتيلن¬گلايکول ناچيز بوده و نشان از عدم تأثير اين دو بازدارنده بر عملکرد يکديگر دارد. با افزايش غلظت بازدارنده¬ها اين قاعده به هم خورده و بازدارنده¬ها بر هم اثر گذاشته و مقدار هم¬کوشي افزايش مي¬يابد. در اين تحقيق، براي مدلسازي ترموديناميکي از دو معادله حالت VTPR و PSRK براي توصيف رفتار فاز مايع و بخار استفاده شده است. قانون اختلاط مورد استفاده، از نوع انرژي اضافي گيبس و تصحيحي از قانون اختلاط ميشلسن-هورن-ويدال (MHV1) مي‌باشد که يک¬بار مدل LIFAC و يک¬بار مدل UNIQUAC را به عنوان مدل ضريب فعاليت سيستم‌هاي الکتروليتي، با معادله حالت ذکر شده ‌ترکيب مي‌کند. در استفاده از مدل¬ LIFAC پارامترهاي برهم¬کنش دو جزئي ارائه شده به¬وسيله محققان دانشگاه اودنبرگ و در استفاده از مدل¬ UNIQUAC پارامترهاي برهم¬کنش دو جزئي از بهينه¬سازي مستقيم داده¬هاي تعادلي تشکيل هيدرات حاصل شده¬اند. از سوي ديگر براي کاهش تعداد پارامترهاي برهم¬کنش دو جزئي، در مدل¬ UNIQUAC نمک¬هاي موجود در محلول به شکل اجزاي مولکولي در نظر گرفته شده¬اند. با اين فرض در اين مدل از هيچ¬گونه مدل الکترواستاتيکي براي محاسبه برهم¬کنش¬هاي برد بلند استفاده نشده است. براي مدل¬سازي فاز هيدرات نيز از مدل نهايي چن-گائو استفاده شده است. از مدل¬هاي مذکور براي پيش¬بيني شرايط تعادلي تشکيل هيدرات گاز دي¬اکسيدکربن در حضورآب خالص، در حضور متانول يا اتيلن¬گلايکول، در حضور نمک¬هاي سديم¬کلرايد، پتاسيم¬کلرايد و کلسيم¬کلرايد و در حضور نمک¬هاي مذکور+متانول يا اتيلن¬گلايکول استفاده شده است. مدل پيشنهادي در اين تحقيق علي¬رغم سادگي، هم¬خواني بسيار خوبي با داده¬هاي آزمايشگاهي خصوصاً براي سيستم¬هاي حاوي نمک+ متانول/اتيلن¬گلايکول از خود نشان مي¬دهد.
Description: پایان‌نامه دکتری در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193633
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1924.pdf16.24 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.