جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193632
Title: مطالعات اسپکتروسکوپی و الکترو شیمیایی افدرین با استفاده از نقاط کوانتمی کربنی در حضور یون مس
Authors: صابر نگهداری
Keywords: افدرا، افدرین، نقاط کوانتومی کربنی، ولتامتری، رفتار الکتروشیمیایی
Issue Date: 1397
Abstract: در این پژوهش پس از سنتز نقاط کوانتومی کربنی دو عاملی BFCD، رفتار الکتروشیمیایی و نوری نقاط کوانتومی کربنی حاصل و پاسخ الکترود به کاتیون مس و استفاده از این پاسخ در تعیین افدرین در مقادیر کم مورد مطالعه قرار گرفت. نقاط کوانتومی کربنی با پایداری بالا و زیست سازگاری عالی، به عنوان نانومواد مبتنی بر کربن، دارای نقش مهمی در حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی و نوری می¬باشند. در این تحقیق نقاط کوانتومی کربنی با روش هیدروترمال از آرژنین و سیتریک اسید تهیه شدند. شناسایی و تعیین مشخصه‌های نقاط کوانتومی کربنی با استفاده از پراکندگی دینامیکی نور(DLS)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) و اسپکتروسکوپی مرئی- فرابنفش (UV-Vis) صورت گرفت. بررسی‌ها نشان داد که درصد بیشتری از ذرات دارای میانگین شعاع در حدود 5/0 -3/0 نانومتر (قطر 0/1 -6/0 نانومتر) می‌باشند. بررسی های ولتامتری چرخه ای نشان داد که مس (II) در عدم حضور BFCD دارای رفتار الکتروشیمیایی کندی است که برگشت ناپذیر می‌باشد و پیک آندی ضعیفی از آن مشاهده می¬شود. اما پس از اضافه شدن BFCD در محیط قلیایی، رفتار الکتروشیمیایی مس در اطراف الکترود بهبود یافته و پیک کاتدی برگشت آن نیز مشاهده می‌شود. به منظور بدست آوردن بهترین پاسخ الکتروشیمیایی، فاکتورهای موثر بر واکنش‌های ردوکس مانند غلظت BCFD، سرعت روبش پتانسیل بهینه شد. با توجه به وجود ترکیباتی چون اوریک اسید همراه با افدرین در نمونه های حقیقی اثر مزاحمت گالیک اسید و اوریک اسید بر پاسخ رفتار ردوکس مس (II) در حضور BFCD برای تعیین Eph مورد بررسی قرار گرفت به این منظور منحنی های ولتامتری پالس تفاضلی مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده شد که حضور UA و GA تاثیر چندانی بر رفتار ردوکس مس (II) در حضور BFCD ندارد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی گرایش تجزیه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193632
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1923.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.