جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193630
Title: بررسی تاثیر شکست و پیروزی در رقابت بر عواطف مثبت و منفی، خودکارآمدی، سبک های دفاعی؛ نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیت
Authors: جلیل کشاورز
Keywords: رقابت، عواطف مثبت و منفی، خودکارآمدی، سبک دفاعی، ویژگی شخصیتی
Issue Date: 1397
Abstract: زمینه: رقابت مفهومی است که همواره در زندگی با آن رو برو هستیم و نتایج حاصل از آن آنگونه که متخصصین روانشناسی دریافته اند بر تمامی حیطه های زندگی اثر گذار است. عواطف مثبت و منفی که از ابعاد اصلی یک تجربه هیجانی هستند، خودکارآمدی که به معنای باور فرد در مورد توانایی انجام یک فعالیت است و سبک های دفاعی که نحوه واکنش شخص به موقعیت را نشان می دهند از جمله متغیر هایی هستند که بیشترین تأثیر را از رقابت می پذیرند و در این میان نباید نقش ویژگی های شخصیتی را که بر همه این متغیر ها اثر گذار است را فراموش کرد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر شکست و پیروزی در رقابت بر عواطف مثبت و منفی، خودکارآمدی، سبک های دفاعی با توجه به نقش تعدیل گر ویژگی های شخصیت صورت پذیرفته است. روش ‏شناسی: مطالعه حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی پیش آزمون _ پس آزمون با یک گروه و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در مدارس متوسطه دوم شهر کاکی که 208 نفر بودند، انجام شد. 100 نفر به عنوان اعضاء نمونه انتخاب شدند، در طول مداخله 9 تکلیف (جداول سودکو، شناسایی ضرب المثل و . . .) به افراد داده شد و اشخاص وظیفه داشتند آن ها را در کوتاه ترین زمان ممکن و بادقت انجام دهند، نتایج تکالیف تحت عنوان موفقیت یا شکست در برابر یک رقیب به اطلاع افراد رسانده شد. پرسشنامه سبک های دفاعی((DSQ 40، آزمون خود کارآمدی شرر، فهرست عواطف مثبت و منفی(PANAS) و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا توسط همه شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. یافته ‏ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی تفکیکی(سهمی) نشان داد که شکست موجب افزایش عواطف منفی، کاهش عواطف مثبت و خودکارآمدی و تمایل به استفاده از سبک های دفاعی نابالغ و نوروتیک می شود و پیروزی باعث افزایش عواطف مثبت و خودکارآمدی و کاهش عواطف منفی و تمایل به استفاده از سبک های دفاعی بالغ می شود. از میان ویژگی های شخصیتی روان رنجوری در ارتباط با عواطف منفی ناشی از شکست و گشودگی به تجربه در ارتباط با عواطف مثبت ناشی از پیروزی نقش یک متغیر تعدیل گر دارند. نتیجه ‏گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که شکست یا پیروزی در یک رقابت موجب افزایش یا کاهش متغیرهای روانشناختی افراد می شود بنابراین در محیط های رقابتی نظیر مدارس و دانشگاه ها باید به تأثیری که نتایج حاصل از رقابت بر افراد می گذارد توجه ویژه نمود.
Description: پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193630
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1922.pdf4.39 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.