جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193627
Title: بررسي جذب زيستي کادميوم و جيوه به وسيله نانوزيست ساختارهای حاصل از جلبک: مطالعه ی سينتيک، ترموديناميک و همدمايي جذب زيستي
Authors: سعید زارعی
Keywords: جلبک، نانوسلولز، الگوهای همدمايي، الگوهای سينتيکي، نظريه ی تابعي چگال
Issue Date: 1396
Abstract: در اين مطالعه سلولز از جلبک سيستوسريا مای ريسا استخراج شد. ترکيبات نانو سلولز، Fe3O4و نانوسلولز- Fe3O4توسط بترتيب روش های هيدروليز اسيدی، همرسوبي و سل-ژل تهيه شدند. ترکيبات تهيه شده توسط VSM ،PSD ،TEM ، EDX، SEM ،XRDو FTIRشناسايي شدند. مطالعه ی جذب يون جيوه توسط نانوسلولز- Fe3O4بوسيله ی چهارده الگوی همدمايي و دوازده الگوی سينتيکي انجام گرفت. بر اساس اندازه گيری جذب در دماهای مختلف، انرژی فعالسازی و ترموديناميک جذب يون جيوه توسط نانوسلولز- Fe3O4بدست آمد. برهمکنش بين يون جيوه و پليمرهای زيستي موجود در جلبک در شرايط مختلف توسط نظريه ی تابعي چگال ( )DFTدر نرم افزار گوسين بررسي شد. همخواني نتايج شبيه سازی و آزمايشگاهي توافق خوبي داشت. در کارهای ديگر، جذب يون جيوه و کادميوم بترتيب توسط جلبک های سيستوسريا مای ريسا و کولفمنيا بررسي شد. تعدادی از الگوهای همدمايي و سينتيکي برای نتايج آزمايشگاهي برای جلبک های سيستوسريا مای ريسا و کولفمنيا بررسي شدند. شاخص های ترموديناميک °)(∆G°,∆H°,∆Sدر اندازه های مختلف جلبک 75و 200و 1000ميکرومتر سيستوسريا مای ريسا بررسي شدند. بهترين شرايط از نظر مقدار ،pHدما، جاذب، غلظت فلز و زمان توسطالگوهای روش سطح پاسخ و فازی برای جلبک های سيستوسريا مای ريسا و کولفمنيا بدست آمد
Description: پایان‌نامه دکتری در رشته شيمي گرایش معدنی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193627
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1919.pdf6.38 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.