جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193624
Title: بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر صفات کمی و کیفی گیاه اسفرزه ایرانی در سطوح مختلف شوری
Authors: رجاء وفادار
Keywords: اسفرزه، تنش شوری، سودوموناس، کود زیستی
Issue Date: 1397
Abstract: این آزمایش با هدف بررسی اثر سودوموناس‌های فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد، صفات کمی و کیفی گیاه اسفرزه ایرانی در سطوح مختلف شوری در گلخانه اجرا شد. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا پنج سویه سودوموناس فلورسنت که دارای ویژگی‌های محرک رشدی و تحمل به شوری بودند، انتخاب شدند. اثر سودوموناس¬های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد اسفرزه در سطوح مختلف شوری در آزمایشی در گلخانه¬ به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 96-97 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج‌فارس بررسی شد. عامل تنش شوری در سه سطح (شاهد، 50 و 100 میلی¬مولار NaCl) و عامل باکتری‌های سودوموناس در شش سطح B4-6، B10، WB03 ،W20 ، WK4-93 و شاهد (بدون باکتری) در نظر گرفته شدند. در مرحله چهاربرگی گیاه، تلقیح با سویه¬های منتخب باکتری انجام شد. تیمار شوری یک هفته بعد از تلقیح با باکتری به‌صورت تدریجی اعمال گردید. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر سنبله، طول سنبله، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن تر و خشک، وزن بذر در سنبله، وزن هزار¬دانه، میزان موسیلاژ، مقدار کلروفیل a,b و مقدار کلروفیل کل اندازه¬گیری و ثبت گردید. نتایج جدول تجزیه واریانس آزمایش¬های گلخانه¬ای نشان داد که اثرات اصلی شوری و باکتری و اثر متقابل شوری × باکتری بر تمامی صفات معنی¬دار بود. تلقیح با باکتري¬هاي منتخب در تعدیل اثرات مضر شوري در دوره رشد رویشی اسفرزه موثر بود. با افزایش میزان شوري، شاخص¬هاي ارتفاع بوته، صفات مرتبط با سنبله، وزن تر و خشک گیاه، وزن هزاردانه، مقدار موسیلاژ و میزان کلروفیل کاهش یافتند. مقایسه میانگین¬ها نشان داد که در هر سطح شوري مورد مطالعه، تلقیح با باکتري¬هاي منتخب باعث کند شدن روند کاهش در صفات رشدی گیاه بوده است، به¬طوري¬که باکتري¬ها توانستند شاخص¬هاي رشدی گیاه را در شرایط شور به¬طور معنی¬داري بهبود بخشند. از جمله تلقیح با باکتری سویه WB03، 51 درصد نسبت به عدم کاربرد باکتری، صفت تعداد دانه در سنبله را بهبود بخشید. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در شرايط تنش شوری مي توان از كليه سويه¬هاي باكتري¬هاي مورد آزمايش بعنوان باكتري¬هاي محرك رشد گياه برای افزایش رشد و عملکرد گیاه تحت تنش شوری استفاده نمود.
Description: پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش ژنتیک و بهنژادی گیاهی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193624
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1916.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.