جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193623
Title: حروف العطف بين العربية والفارسية؛ دراسة نحوية، لسانية، بلاغية، دلالية
Authors: فاطمه توانا
Keywords: زبان عربي، زبان فارسي، ادوات ربط، حروف عطف، زبانشناسي تطبیقی
Issue Date: 1397
Abstract: ادوات ربط نقش برجسته‌ای در ربط بين مفردات و جمله‌ها ايفا می‌کنند، اين ادوات دارای انواعی هستند. حروف عطف يكى از اين ادوات محسوب می‌گردد كه بيشتر نحوى‌ها تعداد آن‌ها را ده حرف ذكر كرده‌اند. درباره اختلافات واشتراكات حروف عطف بين عربى و فارسى بايد اشاره نمود كه برخى از اين حروف مانند "واو" عطف بين هر دو زبان مشترک است، برخی ديگر مانند "بلکه" که معادل "بل" عربی است، با اندک تغييری در فارسی استفاده مى‌شود، ليكن اكثر حروف عطف فارسى معادل‌هاى حروف عطف عربی هستند، در نتيجه بيشتر آن‌ها بين فارسى و عربى مشترک نيستند. از جانبی ديگر تفاوت‌های دستوری و ساختار ترکيبی بين اين دو زبان ما را با سه مساله روبرو می‌سازد: مسألة اوّل، ویژگی‌های مشترک حروف عطف بين عربی و فارسی است، مسألة دوّم؛ ویژگی‌های مختص به حروف عطف در زبان عربى است، ومسألة سوّم؛ ویژگی‌های مختص به حروف عطف در زبان فارسى است. اهمّيت حروف عطف در كنار اين سه موضع نامبرده، ما را بر آن داشت تا در پژوهشی مستقل و به صورت مفصّل به بررسی تطبيقی اين حروف بين دو زبان بپردازيم. روش بكار رفته، تطبيقی و مقايسه‌اى است، وسؤال‌هايی كه در صدد پاسخگويی به آن‌ها هستيم اين است كه: نقش تفاوت‌ها و شباهت‌هاى دستورى دو زبان در بلاغت حروف عطف چيست؟ نقش حروف عطف در پيوستگی و انسجام متنی کدام است؟ نقش حروف عاطفه از نظر معناشناسى چگونه ارزيابی می‌شود؟ به نظر مى‌رسد تعداد حروف عطفى كه در فارسى منجر به قصر مى‌شوند از حروف عطف عربی بيشتر است، به عنوان نمونه حرف واو در فارسی باعث قصر می‌شود در حاليكه كه واو عطف عربی منجر به معنى قصر نمی‌گردد. برخى حروف عطف بين انواع وصل مشترک هستند، به عنوان نمونه فاء عطف و معادل فارسى آن گاهى ضمن حرف ربط سببى و گاهى ضمن ربط زمانى قرار مى‌گيرد. ونکتة ديگر اينکه ربط اضافی و عکسی نقش بارزتری نسبت به زمانی و سببی از نظر تعداد دارند. دلالت‌هاى واو نسبت به ساير حروف در دو زبان بارزتر است. ونكتة آخر اينكه برخى دلالت‌هاى مشترک حروف عطف در دو زبان در سياق‌ها واسلوب‌هايى متفاوت شكل مى‌گيرد.
Description: پایان نامه دکتری، رشته زبان و ادبیات عربی، گرایش زبان و ادبیات عربی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193623
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Arabic Language & Literature زبان و ادبیات عرب

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1915.pdf13.91 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.