جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193622
Title: بررسی اثر پوشش خوراکی چیتوسان، پوتریسین و دما بر کیفیت و عمر مفید بعد از برداشت خیارسبز(Cucumis sativus L. )
Authors: بنفشه مشتاق‌زاده
Keywords: پوتریسین، چیتوسان، خیار، دما و عمر مفید
Issue Date: 1397
Abstract: میوه¬ها و سبزی¬ها بعد از برداشت به زندگی خود ادامه می¬دهند و واکنش¬های متابولیکی در آنها ادامه دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تیمار¬های چیتوسان، پوتریسین و همچنین دما بر عمر مفید انباری و کیفیت میوه خیار بود. این تحقیق در سال 96 درون آزمایشگاه، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 40 تیمار و سه تکرار به اجرا درآمد. آزمایش شامل غوطه¬وری میوه¬ها در محلول¬های پوتریسین با دو غلظت 5/0 و 1 میلی¬مول درلیتر و چیتوسان با دو غلظت 5/0 و 1 درصد، همراه با شاهد(آب مقطر) هر کدام به مدت یک دقیقه بود. بعد از اعمال تیمار¬های شیمیایی میوه¬ها به مدت 20 روز( درچهار سطح5، 10، 15 و 20 روز) در دو دمای مختلف 10 و 25 درجه سانتی¬گراد نگه¬داری شدند. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل درصد کاهش وزن، درصد میوه¬های آلوده، استحکام بافت، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول،pH آب میوه، ویتامین ث و شاخص سبزینگی بود که به فاصله پنج روز یک¬بار اندازه¬گیری شدند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فواصل انبار¬داری و تیمار شیمیایی و همچنین دما اثرات معنی¬داری در حفظ صفات اندازه¬گیری شده داشتند. نتایج حاکی از این بود که کم¬ترین درصد کاهش وزن، مواد جامد محلول، pH آب میوه و درصد میوه¬های آلوده و بیش¬ترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مربوط به تیمار پوتریسین 1 میلی¬مول بر لیتر بود که با سایر تیمار¬ها تفاوت معنی¬داری نشان داد. بیش¬ترین میزان ویتامین ث، سفتی و سبزینگی مربوط به تیمار چیتوسان 1 درصد بود که با تیمار¬های دیگر اختلاف معنی¬داری را نشان داد. قابل ذکر است که دما به¬عنوان یک عامل مهم برای حفظ کیفیت و عمر مفید خیار محسوب می¬گردد. دمای 10 درجه سانتی¬گراد نسبت به دمای 25 درجه سانتی¬گراد باعث حفظ کیفیت بیش¬تر خیار می¬گردد، به¬گونه¬ای که تیمار¬های شیمیایی در دمای 10 درجه سانتی¬گراد عمل¬کرد بهتری نسبت به دمای 25 درجه سانتی¬گراد دارند، بهترین ترکیب تیماری، تیمار پوتریسین در دمای 10 درجه می¬باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی‌ها
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193622
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1914.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.