جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187214
Title: مقايسه درصد هماوری و هچ تخم¬های ماهي سوروم (Heros Severus) تغذيه شده با جيره دل گوساله و کرم میلورم (Tenebrio molitor)
Authors: حمید روان
Keywords: بیومار، درصد هچ، سیکلید، ماهی سوروم
Issue Date: 1397
Abstract: باتوجه به نیاز به حفظ تعادل بین ذخایر انرژی و باروری در زمان تولید مثل، تاثیر رژیم¬های غذایی میلورم و دل گوساله به عنوان جیره غذایی بر رشد و عملکرد تولید مثلی ماهی سوروم مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد کدامیک از غذاهای مورد استفاده بیشترین اثر را در شاخص¬های تولید مثل دارد. 9 جفت ماهی به مدت 60 روز با این جیره های غذایی تغذیه شدند و پارامترهای تولید مثلی در طول این مدت مورد ارزیابی قرار گرفتند. در وزن و طول بدنی ماهیان اختلاف معنی¬دار مشاهده نشد (p>0/05). بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از لحاظ هماوری نسبی، هماوری مطلق و تخم گشایی اختلاف معنی¬داری مشاهده شد (p<0/01). بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می¬توان گفت که در بین تیمارهای مورد بررسی میلورم و دل گوساله بهترین اثر را بر روی شاخص¬های تولید مثلی ماهی سوروم داشتند. هماوری نسبی در جیره غذایی میلورم (79/61 درصد) نسبت به دل گوساله (77/38 درصد) و بیومار (06/20 درصد) بالاتر بود. از سوی دیگر میزان تخمگشایی در جیره میل ورم 66/46 درصد و در جیره دل گوساله 66/35 درصد بود که نسبت به بیومار اختلاف معنی داری داشتند. با توجه به میزان هماوری، میزان هچ تخم¬ها و تعداد لاروهای شناگر و هزینه جیره های غذایی، کمترین هزینه تولید هر لارو شناگر متعلق به جیره دل گوساله بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته تکثیر و پرورش آبزیان
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187214
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Fisheries شیلات

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ1902.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.